På dag tre i Larvik tingrett startet det med et lydbevis og fortsatte med tre av saksøkernes vitner. Siste del av torsdagen var avsatt til saksøkernes prosedyre ved advokat Adele Os.

Lydbevis tatt opp av Falster på Dåvøya

Preben og Christian Falster la frem lydopptak fra støyen fra de store Pearl båtene for retten. Dette var også støy målt på soverommene. Dette er støy fra dieselmotorene på hjelpemotorene.
Det ble også spilt av en lydfil fra White Pearl. Dette skulle være et nyere og moderne skip med mindre støy. Dette stemmer ikke. Det bekreftes at de samme motorene brukes i fly når de står på bakken for å generere strøm.
Det ble bekreftet at det var brukt samme telefon og samme app til alle opptakene.

Saksøkers vitne Bent Holm
Holm vitner på telefon. Han er en av hyttenaboene i Barkevik.
Advokat Os spør ut vitnet. Arkitekt og driver eget eiendomsfirma. Hyttenabo til Svartebukt.
Barndom på Tjøme. Traff kona som eide Barkevik. Regulerte inn 40 hyttetomter. Ser rett mot Dåvøya og rett mot Svartebukt. Bygde hytta for 32 år siden.
Svartebukt kom i 2003. Veldig engasjement av hyttenaboene. Var skremt av hvordan området ble rasert. Lyden av store maskiner var verste støyen.
Det ble verre og verre og verst i 2018. Toppet seg 23 juni. Sendte utallige klager til kommuneoverlege Dorte Huse. Sendte også kopi til plan og utbygging. Sendte 20 mailer til Dorte Huse som ikke ble besvart. Dette ødelegger stedet .
De første årene fra 2003 var det greit å være der. 2017 og 2018 var det utrolig støy. Flaut å invitere venner på hytta. Frokost måtte foregå innendørs i det flotte sommerværet pga støyen.
Skipene dumper ut svart røyk. Dette kan ikke være miljømessig godkjent. Det kom en kar, Nygård fra Miljøavdelingen. Han ville gjøre støymålinger. Da var det ikke noe båt. Han lovet å ta målinger utover høsten. Det kom så en rapport som siste at målingene var ok…Fikk ikke støyrapporten, bare dette brevet, 2019-09-23_Brev fra Nygård. Støy

Saksøkers vitne Knut Tisthal
Tisthal vitner på telefon. Han er hyttenabo. Nærmeste nabo til Svartebukt havn i Mørjefjorden.
Advokat Os spør ut vitnet. Hytta ligger nord for Svartebukt. Tisthal forteller at hans foreldre bygget dette i 1950. Alle sommerferier ble tilbragt der. Arvet stedet i 1993.
Driften startet i 2003. Lekter lasting og mye aktivitet på kaien.. Stille i sommerferie. Tidvis i helgene. Det var en sjokkartet opplevelse når havnen ble åpnet med støy. Drift på kaia når det ikke var lossing.
En stor endring i 2012 og 2013. Det kom mellomstore og større skip. Støyen økte betraktelig. Allerede den gang ble det brukt lekter for å få inn større skip. Også plaget av støv, like stor plage som med støy. Støvplagen er der hele tiden. Spesielt hvis det ikke vannes for å dempe støvet.
Reguleringsplan ble forsøkt endret i 2005 pga av klager. Ble ikke vedtatt av kommunestyret.  Miljøvernsjef Marit Vassbotten fikk nye klager og det ble laget en ny reguleringsplan i 2012.
Var leder av Mørjeforeningen hytteforening en periode. Fikk klager både fra hytteeiere og fastboende helt ut mot Helgeroa.
Jobbet videre mot plansjefen i Larvik kommune for å jobbe frem ny reguleringsplan i 2013. Ble anbefalt , men ikke vedtatt. Tisthal orket ikke kampen lenger i 2014 og trakk seg som leder.
Så utviklet det seg med større båter i 2015,2016,2017 og støyen ble forferdelig. Kunne ikke være på hytten. Det var som å være på et havneområde med støy døgnet rundt. Brukte hytta kun tre uker på sommeren.
Sendte ikke flere klager. Hadde gitt opp. Fikk hjerteinfarkt i 2017…
Kona elsker stedet og har vært der før Svartebukt. Greier å være der i kun tre uker på sommeren.
Støy fra lekterlasting er høyere enn det tillatte, men støyen fra de store båtene er enda verre.

Saksøkers vitne Håvard Devold.
Advokat Os spør ut. Teknologidirektør i ABB AS. Hyttenabo.
Hans far hadde fått hyttetomt i 1963. Feiret sommer her fra han var 6 år. Har overtatt stedet som forskudd på arv.
Brunlanes kommune startet opp planene om Svartebukt etableringen. Skulle ha en arvetakst i 2003 og da ble støyen bemerket i taksten.
Tålte støyen i begynnelsen. Klaget på støy i helger og helligdager. Får mye ekko lyder fra en 180 meter høy fjellvegg. Har vært mye diskusjoner om hva som er støy. Kjøring med hjullastere og dumper utenom arbeidstiden. Ikke noe støy fra lekteren når det ikke lastes.
Mere støy fra 2012 når de store båtene kom. Mye støy fra disel aggregat. Gamle båter fra 1980 tallet. Det er som å høre at naboene startet et aggregat eller gressklipper midt på natten.
Overtok som leder i vellaget i 2012. Påsken 2012 kom de store båtene. Støyen tiltok, større båter og flere båter. Fra 2014 og 2016 var det verst. Svartebukt hadde avtaler om å levere stein til Bahamas og Lenninggrad. Støyen fra skipet med vifter og kraner er større en støyen fra selve lastingen og hjullastere.
Hyttefolket har godkjent støyen som var i 2003. Men slik det har utviklet seg med de store båtene så reiser ikke hyttefolket ned på hyttene lenger. Kona vil heller ikke reise ned når det støyer som verst.
Har klaget til Norsk Stein AS. Norsk Stein AS henviser bare til Larvik kommune og reguleringsplanen.
Hanvnesjef Jonas fraskriver seg alt ansvar og følger ikke opp klagene. Statsforvalter (Fylkesmann) har blitt kontaktet og gitt tilbakemeldinger om at dette er ansvaret til havnesjef Jonas. Svarer aldri på mail. Har svart på telefon. Jonas svarte : «Mottaksplikt, mottaksplikt, mottaksplikt…..av disse skipene»

Saksøkers sakkyndige vitne Øistein V. Nessler
Advokat Morten Berger spør ut. Stilling er akustiker i Brekke&Strand. Utført sakkyndig oppdrag for Norsk Stein AS.
Utdannet branningeniør. Sivilingeniør fra 2004. Akustiker fra 2010 frem til i dag.
Sinus har foretatt støymålinger i Svartebukt fra 2003 frem til i dag. Forklarte forholdet mellom målinger og beregninger. Er laget egen rapporter for støymålinger som blir brukt i beregningene.
Må lages en ny kartlegging av støy hvis denne skal være riktig i 2021.
Blir spurt ut om Falsters lydmålinger fra Dåvøya. Mobilmålinger kan brukes for å dokumentere at en akustikkere skal jobbe videre med målinger. Det kan være store forskjellige målinger fra telefon til telefon.
Mobilmålinger kan brukes for å sjekke ut om støymålinger endres over tid. Ved målinger ute vil en få med seg mye bakgrunnsstøy. Kostnader på måleutstyr som en akustiker bruker er ca kr 15o 000. Kalibreres hvert annet år, kostnad 10 000.
Nessler går ikke god for målinger som er gjort med en iPhone.
Nessler gjennomgikk så støymålingene de hadde utført for Norsk Stein AS .

Advokat Adele Os har noen spørsmål.
Betydning av årsmiddelverdi på støy. Beregningen skal vise alle kilder i løpet av et år. Alle kilder blir lagt inn og så regnes det ut et snitt på hele året. Støy som ble gjort i 2018 ble ikke lagt inn i en rapport for å lage en slik beregning. Økningen på 10 dB er en dobbel økning i lyd verden.
Os stiller en del spørsmål om hvordan målingene er utført. Målingen er ikke tatt ved hyttene på Dåvøya, men i båt. Første kontakt med Stig A. Olsen var ca 2018. Da var Nessler ansatt i Sinus.
Størrelse på skip støyer mer. Veldig store forskjeller. Nyere båter mindre støy.

Saksørnes prosedyre ved advokat Adele Os

Saksøkerne har fremført følgende krav.
Aktivitetene er i strid med gjeldende reguleringsplan. Går i mellom hvorfor kravet er satt. Lekteren blir brukt som påbygging av havnen for å få inn større skip. Monster skipet kom i 2014.
Havnesjef Jonas har bekreftet i en e-post at lekteren blir benyttet for å øke havnen. Og for å få inn skip på 30-40 000 tonn.
Advokat Os kommer også inn på at denne lekteren har ligget i arrest. Og at den har ligget ulovlig i Svartebukt og at den skulle vært omsøkt i henhold til plan og bygningsloven.  Advokat Os bruker mye tid på å bevise at lekteren er lagt der ulovlig. Lekteren er i strid med gjeldende kommuneplan. Lekteren er 42 meter bred og dette fører til at kaien har blitt minst 42 meter bredere enn i godkjent tiltak.
Os kommer så inn på kommunaldirektørens ulovlighetsoppfølging som inneholder det samme angående ulovlighetene. Lekteren har medført en bruksendring av Svartebukt Havn som har medført at de kan ta inn større skip. En slik bruksendring er IKKE gitt av Larvik kommune.

Refererer så til reguleringsplanen hvor det stilles krav til støykrav. Det skal stilles krav til ALLE støykilder rundt driften av Svartebukt. Transport og lasting/lossing. Hjelpemotorer på skip. Støykravene gjelder hele planområdet Svartebukt.
Os mener at reguleringsplanen skulle vært endret før det ble tatt i bruk store skip i stedet for lektere.
Informerer så videre om Fiskeridepartementets godkjenning. Departementet har bare tatt hensyn til det som ble besluttet i første reguleringsplan, dvs lektere. Ved endret bruk av havnen må det varsles på nytt.
Sentrale setninger. «Oljevernberedskap. Havneanlegget er beregnet for to stk lektere. Lektere er tørre skip. Kun taubåter slepebåter er godkjent. Hvordan kan en da ta inn båter på 35 000 tonn ?
Os forteller også at mange hytteeiere har sendt inn alvorlige naboklager som ikke har blitt fulgt opp.
Os går så inn på saken mot Larvik kommune. Tok opp alle henvendelser hun gjorde fra 2018. Dette endte jo opp med en ulovlighets oppfølging som nå ligger hos Statsforvalteren i Telemark og Vestfold.
Havnesjef Jonas har bekreftet at de i et møte i 2013/2014 besluttet å legge ut lekteren som utvidelse av kaiområdet i Svartebukt. Dette for å kunne ta inn skip på størrelse opp mot 50 000 tonn. Dette medførte at dette måtte etableres to nye fortøyningspunkter i fjellet. Os tror at dette skulle vært byggemeldt?
Os kjørte knallhardt på Larvik kommune som ikke svarte opp henvendelser som saksøkerne sendte inn i 2018. Det var først i 2019 / 2020 det ble satt i gang ulovlighetsoppfølging.

Saksøkernes advokat Os la frem dette søksmålet: ««Krav om fjerning av ulovlig utlagt lekter som benyttes som brygge for skip og forbud mot å frakte ut skrotstein med skip over 1.350 t, annet enn med lekter og slepebåt, i henhold til grannelova §10, jfr. § 2, krav om økonomisk erstatning etter grannelova § 9 og krav om ikke-økonomisk erstatning etter skadeserstatningsloven § 3-5.»

Fredag er siste dag i rettssaken og Norsk Stein AS sin advokat Morten Berger skal ha sin prosedyre. Deretter skal Larvik kommune(Larvik Havn) sin advokat Hanne Strand ha sin prosedyre.

 

Les hele rapporten fra dag to i retten på denne link.

Les hele rapport fra dag en i retten på denne link.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *