Bøkebloggen skrev en sak 20 november om hogst og beskjæring av blodbøk i Larvik kommune. Vi stilte spørsmål om det var forskjellsbehandling siden noen slipper unna, mens Bjørn Joar Hansen har fått varsel om gebyr på inntil kr 100 000.  Du kan lese saken her.

Allerede i 2019 søkte Hansen dispensasjon for å beskjære dette treet. Denne søknaden ble sendt inn allerede i 4 desember 2019.

27 november 2020 svarer Bjørn Joar Hansen opp Larvik kommune og forteller sin versjon av saken.
Du kan lese hele brevet fra Bjørn Joar Hansen her. 

15 desember 2020 mottar Tretopp 1 AS vedtak fra Larvik kommune om ileggelse av overtredelsesgebyr.

Nå har advokat Ole Petter Breistøl fra Sandefjord klaget inn saken på vegne av Tretopp 1 AS. Han skriver blant annet følgende i klagen:

«Bygningsetaten har ikke av lovgiver fått tildelt seg «politimyndighet» eller «fredningskompetanse».
Larvik kommune har derfor i denne sak tatt seg til rette mot private rettssubjekter uten lovlig hjemmel.
Slik hjemmel kan bare gis i lov eller i forskrift som for eksempel det er gjort i «Forskriff om utvalgte naturtyper»>.»

Les hele klagen fra advokat Breistøl her. Klage blodbøk

Klagen har i dagens møte i Planutvalg blitt behandlet. Se innstilling her.

Det kom inn et forslag fra Knut Olav Omholt fra SP om å ta klagen til følge.

057/21 Behandling av klage – Overtredelsesgebyr for topping av blodbøk – Bøkkerbakken 3 – Gbnr. 3020/71

Planutvalget viser til saksfremstillingen.
Planutvalget vurderer at den utførte beskjæring av blodbøk i Bøkkerbakken 3 (gbnr. 3020/71) er innenfor det som må kunne kalles beskjæring i den hensikt å bevare, og dermed ikke fordrer dispensasjon.

Forslag til vedtak:
Planutvalget opphever vedtaket om overtredelsesgebyr på 10.000,-
Saken oversendes Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

 

Omholt sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

 

Les saken om Tretopp 1 AS som fikk kr 10 000,- i overtredelsesgebyr på denne linken.  

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *