Advokat Anne Tellefsen har 27 juni 2021 på vegne av eieren av Saltverksveien 20 kommet med supplerende klage på pålegg om retting.

Les litt av klagen under:

«Undertegnede har derfor tatt kontakt med Linn-ida Ellingsen og har nedfelt i et referat det som ble omtalt i telefonsamtalen. Ellingsen har vært gjort kjent med dette og har rettet opp i det hun har hatt en annen oppfatning av.» Referatet vedlegges som bilag 1. 

«Ellingsen kan ikke huske at boden var et tema ved tilsynet. Boden er imidlertid heller ikke i strid med plan—og bygningsloven, da den ble oppført på et tidspunkt hvor dette ikke var søknadspliktig. Folvik har tidligere husket feil når han har gitt uttrykk for at den ble oppført i 1998/1999.»

«Folvik arbeidet i mange år som avdelingsingeniøri Brunlanes kommune. Han har alltid vært svært opptatt av å følge regelverket og har hatt god kjennskap til det. Når han så har forespurt byggesaksavdelingen og fått en klar tilbakemelding om at dette ikke var søknadspliktig, var det helt naturlig for ham å stole på denne tilbakemeldingen.»

«Alle tiltak på denne eiendommen skal derfor vurderes etter plan— og bygningsloven 1985 og dertil hørende forskrifter.»

«Det forutsettes derfor nå at Larvik kommune omgjør sitt vedtak om pålegg om retting, da dette er ugyldig. Det forutsettes at klagen skal behandles i Planutvalget og det anmodes om at denne side får fremstille sine argumenter direkte for Planutvalget. Det er viktig at saken er godt opplyst, så vel faktisk som rettslig, slik at Planutvalget er seg bevisst den klare tvil som foreligger knyttet til hjemmelsgrunnlaget for et pålegg om fjerning av tiltak på denne eiendommen.»  Les hele klagen fra advokat Anne Tellefsen her.

Saken vil nå på nytt komme til behandling hos politikerne i Planutvalget etter sommeren.

 

Les tidligere sak fra Saltverket her. 

Les saken om «Amnesti, klovner og nettroll» her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *