5 juli 2021 svarte Statsforvalteren i Agder opp advokatfirmaet Bahr AS og avsluttet brevet slik:

«Statsforvalteren er etter dette kommet til at det ikke er grunnlag for å ta omgjøringsbegjæringen til følge. Vi fastholder vedtaket av 21.05.2021.»

«En beslutning om å ikke omgjøre et vedtak etter fvl. § 35 første ledd bokstav c er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og beslutningen kan derfor ikke påklages.»  Les hele brevet her. 

Advokat Sam Harris i Advokatfirmaet Bahr AS sendte så inn en klage datert 18 august 2021 til departementet:

«På vegne av Lervik gjøres gjeldende at Statsforvalteren dermed har basert sin vurdering på feil faktisk grunnlag av avgjørende betydning.»

«Da det ved en rettssak er aktuelt med befaring, vil stevning bli inngitt til Vestfold tingrett. Det er for øvrig ikke noe i veien dersom en fra statens side skulle ønske en befaring allerede i forbindelse med forberedelse av svar på dette varselet.»  Du kan lese hele brevet her. 

Advokat Sam Harris har også sendt kopi av brevet til Larvik kommune hvor han avslutter brevet slik:

«På vegne av Lervik anmoder vi om at kommunen ikke gir pålegg og setter frist for retting vedr. høyde før det foreligger endelig avgjørelse i saken, eventuelt i form av rettskraftig dom.»

8 september 2021 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet svart opp Advokatfirmaet BAHR AS og saksbehandler i departementet avslutter brevet slik:

«Etter en gjennomgang av saken kan departementet ikke se at beregningen som er lagt til grunn i klagevedtaket skulle bygge på et feil faktisk grunnlag. Aktørene med ansvarsrett for tiltaket skal ha kvalifikasjoner til å gjennomføre tiltaket slik at krav i byggetillatelsen og plan- og bygningsloven ivaretas. Det er også aktørene med ansvarsrett, som er ansvarlig for dokumentasjonen i søknaden, og for at tiltaket gjennomføres i tråd med byggetillatelsen og øvrige regler.»

«Departementet kan ikke se at det foreligger feil ved det aktuelle vedtaket. Departementet har dermed ikke grunnlag i forvaltningsloven § 35 andre ledd, jf. første ledd bokstav c, for å gripe inn i denne saken. Statsforvalteren har derfor truffet det endelige vedtak i saken, og vedtaket kan ikke anses ugyldig.»  Les hele brevet fra departementet her, Lamøya 71. Brev  KMD

Siden advokat Sam Harris i Advokatfirmaet Bahr AS, som på vegne av Lervik har varslet en rettslig prøving av Statsforvalterens avslagsvedtak, så havner muligens saken nå i Vestfold tingrett i løpet av 2021/2022?

 

Les tidligere sak om klagen fra advokatfirmaet Bahr AS her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *