Larvikmarkas Fluefiskerforening har sendt inn en bekymringsmelding til Statsforvalteren vedrørende gjentagende kloakkutslipp til Bjønnesbekken.

Statsforvalteren har bedt Larvik kommune om en redegjørelse for situasjonen ved pumpestasjonen og hvordan tiltak ved denne stasjonen er prioritert opp mot andre tiltak ved avløpsnettet.

Larvik kommune har svart opp Statsforvalteren 14 septemner 2021 og skriver blant annet dette:

«Pumpestasjonen i området (Huseby pumpestasjon) ble byttet ut med en splitter ny pumpestasjon i 2020 og er ikke årsaken til utslippet i 2021, heller ikke i 2018. Utslippene skjedde som følge av tilstopping i kommunal spillvannsledning oppstrøms nevnte pumpestasjon.»

«Tilstopping av kommunal spillvannsledning skjedde på samme sted i både 2021 og 2018 på et ledningsstrekk som krysser under jernbanen. Avløpsvann har på grunn av tilstopping kommet opp av en kum på vestsiden av jernbanen, fulgt en grøft et kort stykke, før det har rent inn i et overvannsrør som fører til bekken ovenfor Fløyberget på Kaupang.»

«Selv om Huseby pumpestasjon er splitter ny, er derimot pumpeledningen som fører avløpsvannet ut av stasjonen og videre i kommunens avløpsnett gammel og dårlig slik at pumpestasjonen ikke kan kjøre med full kapasitet. Denne pumpeledningen legges nå på kommunens fremdriftsplan for utskifting i nær fremtid. Når pumpeledningen er byttet, kan stasjonen kjøre med høyere kapasitet slik at sannsynligheten for overløpsdrift blir mindre.» Les hele brevet her, Bjønnesbekken kloakk Redegjørelse LK.

Statsforvalteren har allerede svart opp Larvik kommune 17 september 2021 og skriver dette:

«Statsforvalteren tar til etterretning kommunens redegjørelse for hendelsen og tiltak som er og skal gjennomføres.»

«Kommunen skriver at utslippshendelsen i juli 2021 ble varslet til Statsforvalteren 19. juli. Varsel ble sendt til to personer hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. For å sikre at varsel kommer frem og arkiveres på rett plass også ved ferieavvikling eller annet fravær, ber vi om at varsler om forurensning fra avløpsanlegget alltid sendes sfvtpost@statsforvalteren.no. Dersom kommunen ønsker å informere saksbehandlere direkte, kan disse settes på kopi.»

«Varsler om akutte utslipp av avløpsvann bør, på lik linje med varsel om planlagte utslipp som følge av vedlikehold, omfatte en beskrivelse av resipienten og vurdering av resipientens sårbarhet og utslippets effekt i resipient.»Les hele brevet her,Bjønnesbekken kloakk Redegjørel

Har Larvik kommune kontroll på ledninger ut fra pumpestasjonen? Nå bygges det voldsomt ut i området på Tjøllingvollen hvor det kommer mellom 50-70 nye leiligheter de neste årene.

All kloakk vil bli koblet inn på ledninger som havner i Huseby pumpestasjon. Er det nok kapasitet eller vil det komme nye kloakkutslipp i Bjønnesbekken?

 

Les tidligere sak fra Lamøya i Larvik her.

Les tidligere sak om klagen fra advokatfirmaet Bahr AS her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *