Den gamle bygningen i Vebergsgate 4 ble revet i 2014 og etter syv års behandling skal politikerne nå behandle kommunedirektørens innstilling om å godkjenne prosjektet.

Planutvalget skal 19 oktober 2021 behandle en klage om et avslag om oppføring av nye boliger med garasjer på eiendommen gbnr. 1004/16, Vebergsgate 4. Søknaden er datert 15. desember 2016.

Det ble gitt tillatelse til riving av den tidligere bygningen på eiendommen i 2014. Saken har etter dette fått en omfattende historikk.

Klagen gjelder Larvik kommunes avslag på søknad om rammetillatelse til oppføring av to tomannsboliger på eiendommen gbnr. 1004/16 i Vebergsgate 4 på Østre Halsen. Les hele klagen her. 

Til info så var saken oppe til behandling i Planutvalget 22 juni 2021. Saken ble her utsatt til høsten.

Kommunedirektøren innstiller nå på at klagen skal tas til følge og skriver blant annet dette.

«Saken ble på bakgrunn av statsforvalterens opphevelsesvedtak lagt fram for planutvalget til ny førstegangsbehandling i møte den 11.05.2021, sak 111/21. Planutvalgets flertall avslo søknaden.»

«Dette vedtaket er påklaget av Larvik-Advokatene pva tiltakshaverne. Planutvalget behandlet saken i møte 22.06.2021, hvor saken ble utsatt.» Les hele klagen her.

«I etterkant av planutvalgets møte 22.06.2021, er mottatt supplerende merkander fra naboer og Tjølling Historielag, se vedlegg.»

«Planutvalget bes ta stilling til klagen.» Les hele innstillingen her.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *