Dagens Næringsliv, Østlandsposten og Bøkebloggen var alle tilstede og fulgte første dag av rettssaken i Larvik tinghus.

Parter i saken er: John Markus Lervik – Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Saken gjelder «Overprøving av forvaltningsvedtak» og Lerviks  advokat Sam Harris møter advokat Hilde Lund fra Regjeringsadvokaten.

Første punkt i dag var dommerens innledning i saken.

Tingrettsdommer Roger Edvard Rosvoll. Foto: Bøkebloggen

Så var tiden før lunsj satt av til saksøkers advokat Sam Harris sin innledning og han fortsatte rett etter lunsj.

John Markus Lervik og advokat Sam E. Harris. Foto: Bøkebloggen

Advokaten hadde først fokus på rammesøknaden på hytta som ble levert i 2005. Les den her, søknad 127kvm

Etter at rammesøknad ble godkjent så ga Larvik kommune IG i 2006 og hytten ble bygd i 2007. Les godkjenning her, godkjenning-127kvm

Ferdigattest ble gitt av Larvik kommune i 2008. Les den her, ferdigattest-127kvm

Saksøker skriver blant annet dette i sitt sluttinnlegg til Vestfold tingrett:

«Saken gjelder hvorvidt saksøkers hytte er bygget slik det ble gitt tillatelse til ved byggetillatelse fra 2005. Svaret beror på en tolkning av byggetillatelsen.»

«Siden statsforvalteren ikke har lagt til grunn riktig forståelse av hva byggetillatelsen fra 2005 innebar, er Statsforvalterens vedtak ugyldig.»

Følgende påstand ble lagt frem av advokat Sam E. Harris:

  1. (1)  Vedtak fattet av Statsforvalteren i Agder datert 21. mai 2021, er ugyldig.
  2. (2)  John Markus Lervik tilkjennes sakskostnader.

 

Resten av dagen var satt av til saksøktes advokat Hilde Lund sin innledning.

Advokat Hilde Lund til venstre og til høyre ass. direktør Monica Bjørkholt Breive og rådgiver Edvard Vigebo fra Statsforvalteren i Agder møte.. Foto: Bøkebloggen

Advokat Lund hadde også fokus på søknader og godkjenninger fra hytte 2005 og frem til hytta fikk ferdigattest i 2008.

Siste del av hennes innlegg omhandlet søknader som er sendt inn etter at Lervik overtok hytten. Disse søknadene ble avslått hos Larvik kommune og ble senere også avslått hos Statsforvalter både i Vestfold / Telemark og i Agder.

Og saksøkte skriver blant annet dette i sitt sluttinnlegg til Vestfold tingrett:

«Partene er enige om at dersom retten legger til grunn statens forståelse av rammetillatelsen fra 2005, er tiltaket avhengig av dispensasjon. Det er på det rene og uomstridt at hyttas gesimshøyde overstiger en kotehøyde på 6,8 meter, og staten mener kommunens opplysninger om at økningen utgjør 83 cm (DS s. 310), som igjen bygger på opplysninger fra ansvarlig søker Glåmseter (DS s. 50), må legges til grunn.»

«Partene er videre enige om at dersom retten legger til grunn saksøkers forståelse av rammetillatelsen fra 2005, er vedtaket ugyldig. Dette innebærer i praksis at kommunen deretter må vurdere og ta stilling til om hyttas høyde er lik (eller lavere enn) høyden på hytta som stod der fra før og er revet.»

Følgende påstand ble lagt frem av advokat Hilde Lund på slutten av dagen:

  1. Staten v/Kommunal- og distriktsdepartementet frifinnes.
  2. Staten v/Kommunal- og distriktsdepartementet tilkjennes sakskostnader.

 

Rettssaken fortsetter i morgen med følgende timeplan.

Torsdag 21. april

0900-1015 Befaring, inkl. partsforklaring fra John Markus Lervik
1100-1200 Arne Nicander
1245-1330 Bente Kronen
1330-1350 Jon Helgesen (fjernavhør)
1350-1430 Tom Holbein
1430-1500 Lene Ottersen (fjernavhør)
1500-1545 Elisabeth B. E. Grønningsæter (fjernavhør)

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *