Kommunestyret i Larvik vedtok følgende 19 oktober 2016. ” Kommunestyret ber om at arbeidet med å få fullført en kyststi i Tjølling får høy prioritet i kommunen”.  Hele vedtaket kan du lese på denne linken. 

Larvik og Omegns Turistforening (LOT) og Larvik kommune samarbeider om å få på plass avtaler med grunneiere og hytteeiere. Det kan tyde på at det har vært en del utfordringer med å få på plass avtaler. Derfor ble saken på nytt løftet opp til politisk behandling i Kommunestyret.

Kommunestyret i Larvik vedtok så i 2017 en gjennomføringsplan 2018-2021 for kyststien gjennom Tjølling. Strekningen forbi Kaupang er på planen for 2019.
Hele vedtaket kan du lese på denne linken. 

Bøkebloggen ble høsten 2018 kontaktet av flere lesere som hadde sett forslaget til trase forbi Kaupang til Bjønnes. Både Lamøya og Kaupangholmen var utelatt.

Vi leste i et dokument som var sendt ut fra Larvik kommune. “Imidlertid er det et ønske om også å ha en merket tursti rundt Lamøya ,men det er noen utfordringer her med valg av trase og skepsis hos enkelte grunneiere.”

I kommunestyret 19 juni 2019 var saken på nytt oppe til behandling. Les hele saken på denne linken. 

Grunneier og den gang medlem av kommunestyret Gjert Gjertsen opplyste fra talerstolen at det var Riksantikvaren som har stoppet planene om Kyststi over Lamøya.

I dagens kommunestyremøte 14 september 2022 har Karin Frøyd fra Venstre stilt følgende spørsmål til ordfører:

Venstre viser til «Helhetlig plan for Oslofjorden» og herunder tiltaksplanen, framlagt i mars 2021, avstatsråd SveinungRotevatn (V).

Her står det blant annet: «Stimulere kommuner og friluftsråd til å styrke arbeidet med å etablere sammenhengende kyststier og forbindelser til, fra og mellom friluftslivsområder.»

Her er kommunen på trygg grunn. En sammenhengende kyststi for Tjølling er allerede vedtatt.

Men nå 9 år etter at arbeidet med kyststiplanen startet opp, er man ennå ikke i mål.

Hva er status for kyststien i Tjølling?
Hva er hovedårsaken til at fremdriften for kyststien synes å ha stoppet opp?

Les ordfører sitt svar her:

Ca19 km eller ca 40 % av planlagt kyststi gjennom Tjølling er ferdig merket. Stien går i to strekninger, den første fra Larvik til Ettermiddagsåsen ved Gon, den andre fra Ula camping til Svinevika. På strekningen fra Ettermiddagsåsen til Kaupang er det nå enighet om trase, grunneieravtaler foreligger og det er klart for merking, dette er drøye 3 km.

Hva er hovedårsaken til at fremdriften for kyststien synes å ha stoppet opp?

Svar:
Kommunestyret har kyststien i Tjølling som sak flere ganger, siste vedtak er fra 11. november 2020 oglyder som følger:

Da det fortsatt er stor uenighet om faktum i saken og om hvor kyststien ideelt sett bør legges, utsettes beslutningen om trasevalg.
For å få et bedre utgangspunkt for en fremtidig sammenhengende kyststi, som er så nær kysten som mulig, starter Larvik kommune med først å tilrettelegge for flere tilgjengelige parkeringsplasser
i tilknytting til eksisterende populære turstier.
Når denne tilretteleggingen er ferdig, starter Larvik kommune en ny prosess for valg av trase. Den helhetligeplanenforOslofjordenleggestilgrunnfordettearbeidet,ogarbeidet skalskjeisamarbeid med alle berørte grunneiere.
Larvik og omegn turistforening rådføres og bidrar med sin kompetanse ved behov.
Innspillene fra Naturvernforbundet i Larvik (sendt kommunestyremedlemmene 22.9.20) tillegges betydelig vekt i det videre arbeidet.

Kommunestyrevedtaket kom etter en befaring på aktuelle trasealtenativer, befaringen synliggjorde til dels stor motstand mot kyststi på noen deler av den resterende strekningen.

Hovedutvalget for eiendom og teknisk drift fikk i en melding våren 2021 en oversikt over
20 aktuelle parkeringsplasser for tilrettelegging i henhold til kommunestyrets siste vedtak. Denne oversikten er nå oppdatert og følger som vedlegg (kart og tekst).

I samarbeidsmøte med Larvik og Omegns Turistforening ble det avtalt at turistforeningen skulle ta nærmere kontakt med Naturvernforbundet i Vestfold, i forhold til konsekvensene av den siste setningen i kommunestyrets vedtak – som bunnet i en liste fra Naturvernforbundet over konkrete steder uaktuelle for kyststi. Tilbakemelding fra denne kontakten er foreløpig ikke mottatt hos kommunen.

 

Kontakt meg gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis du har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *