Denne saken startet med en søknad til Larvik kommune fra rådgiver for park- og friområder i kommunen 12 juli 2023. Det sto blant annet dette i søknaden:

Rakke vestre, gnr 4039 bnr 14 i Larvik, er et statlig sikret friområde eid av Miljødirektoratet og forvaltet av Larvik kommune, Kommunalteknikk avdeling Park og friområder.

Gruset parkeringsplass for besøkende til Rakke, ca 4 dekar, har vært leid fra naboeiendommen Grevle, gnr 4039 bnr 2, eier Morten Grevle.

Det er ikke blitt enighet med grunneier av Grevle om en ny leieavtale, etter at den gamle avtalen gikk ut i 2022. Parkeringsplassen på gnr 4039 bnr 2 blir dermed avviklet fra nyttår 2024. Les hele søknaden her, Søknad 12 juli 2023

Allerede 20 juli 2023 godkjente saksbehandler i byggesak søknaden fra sin kollega i avdeling park og friområder. Det sto blant annet dette i vedtaket:

Larvik kommune gir tillatelse til ny parkeringsplass pågbnr. 4039/14, slik det er søkt om i søknad mottatt 12.07.23. Vedtaket er fattet etter plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 20-4.

Plasseringen av tiltaket ny opparbeidet parkeringsplass godkjennes slik som søker har vist på situasjonsplan/illustrasjon innsendt sammen med søknad. Les hele vedtaket her, Vedtak 20 juli 2023

Grunnen til bygging av ny parkering var krav fra grunneier på 180.000 kroner i ny årlig leie. I forhandlinger reduserte grunneieren etter hvert krav ned til 100.000. Kommunen tilbød økning av leien til 50.000 pr. år, dette ble ikke akseptert, og forhandlingene ble ikke videreført.

Hyttenaboer protesterte og flere undret seg over at Larvik kommune velger å avslutte avtale med grunneier for leie av grunn til de parkering som er tilrettelagt på Rakke.

I planutvalgets møte 19 september 2023 vedtok flertallet i utvalget kommunedirektørens innstilling om å gi tillatelse til anlegg av ny parkeringsplass på det gamle miltærområdet. Tiltaket vurderes ikke å være i strid med gjeldende arealformål grøntområde med underformål friområde. Les hele vedtaket her, Planutvalget 19 sept 2023

22 november dukker det opp en mail i kommunens arkiv og det ser nå ut som ny avtale med grunneier er i boks. Det står blant annet dette i mailen som er undertegnet rådgiver for park- og friområder i kommunen:

«-Kommunen har 21.11.23 inngått ny 10-års leieavtale for dagens parkeringsplass for det statlig sikrede friluftslivsområdet på Rakke.»
«-Søknaden som er under politisk behandling om ny parkeringsplass innenfor bommene, utgår. Saken skulle vært oppe i planutvalgets møte 12. desember.»
«-Hovedutvalget for eiendom og teknisk drift blir orientert om utviklingen i dag.» Les hele mailen her, Ny avtale Rakke.

Hvis noen ønsker å se hele saksbehandlingen i denne saken så kan alt leses her.

Fornuften seiret i denne saken, men synd at ikke Larvik kommune og grunneieren kunne blitt enige i første  runde.

Og leien har blitt redusert fra kravet fra grunneier som startet på kr 180 000,-, så ble den redusert til kr 100 000,-, mens Larvik kommune kunne tilby kr 50 000,- . Dette ville ikke grunneiere akseptere.

Men nå er avtalen i boks, men prisen for den nye 10 års leieavtalen ble antagelig kr 50 000,- pr år?

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.