Bøkebloggen har skrevet flere artikler om denne saken i Kjose både i 2022 og 2023, den siste publiserte vi 12 november 2023, «Saksbehandler i byggesak i Larvik fattet en forhastet og uriktig byggetillatelse i ulovlighetsoppfølgingen av en hytte på Strand, Kjose». Les saken her. 

Tirsdag 12 desember kl 0900-1300 er det klart for årets siste planutvalgsmøte i Larvik. Møtet foregår i Sliperiet i Hammerdalen.

Ny leder i utvalget Per Manvik kjenner denne saken i Kjose meget godt. Han var tidligere leder i utvalget da det i 2009 ble gitt amnesti i flere hyttesaker i Kjose.

Behandling av klage – Omgjøring av vedtak – Riving av deler av hytte – Hyttesone M 76 Kjose – Gbnr. 4146/5/8 Innstillingen fra kommunedirektør kan du lese under:

KOMMUNEDIREKTØRENSFORSLAG TIL VEDTAK:

Planutvalget viser til saksfremlegget. Planutvalget kan ikke se at det i klagen er fremkommet opplysninger som tilsier at vedtaket i sak 759/23 av11.05.2023 skal omgjøres. Planutvalget tar ikke klagen til følge og oversender saken til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

ALTERNATIVE LØSNINGER:

Kommunedirektørens vurdering er at det ikke finnes alternative løsninger i denne saken som lovlig kan begrunnes i henhold til plan- og bygningsloven.

Saken som planutvalget skal ta stilling til er klagen fra tiltakshaver på byggesak sitt omgjøringsvedtak av11.05.2023(sak759/23).Det er oppheving av tillatelsen til etterfølgende godkjenning av ulovlig oppført tilbygg med bod/wc og platting som er tema for klagesaken. Tillatelsen til å rive deler av eksisterende platting er ikke tema for klagesaken.

For å kunne ta stilling til klagen, må planutvalget vurdere to spørsmål:

  1. Kan kommunen gi tillatelse til etterfølgende godkjenning av det ulovlig oppført tilbygget med bod/wc og platting uten dispensasjon?
  2. Hva er eventuelt konsekvensene av at det er gitt tillatelse til tiltak uten nødvendig dispensasjon?

Det første spørsmålet er vurdert i det påklagde vedtaket, og kommunedirektøren viser til begrunnelsen som framgår der. Tilbygget er avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, noe det verken er søkt om eller gitt. Det framgår av plan- og bygningsloven § 19-1 at dispensasjon krever “grunngitt søknad”, og planutvalget kan derfor heller ikke gi dette i forbindelse med klagesaken. Videre skal en dispensasjon på høring til statlige og regionale myndigheter, deriblant Mattilsynet. Dette er heller ikke gjennomført i denne saken.

Det framgår av plan- og bygningsloven §§1-6 andre ledd og12-6 andre ledd at kommunen ikke kan gi tillatelse til tiltak i strid med kommuneplanens arealdel. Konsekvensen av at en byggetillatelse er i strid med kommuneplanens arealdel, er at vedtaket er ugyldig. Byggesak måtte derfor ta klagen fra Stensrud til følge og oppheve tillatelsen til tilbygg med bod/wc og platting.

Kommunedirektørens vurdering er derfor at det eneste mulige utfallet av Stensrud sin klage på vedtaket om tillatelse til tiltak av 28.06.2022, var å ta klagen til følge og oppheve tillatelsen til tilbygg med bod/wc og platting slik det ble gjort i omgjøringsvedtaket som nå er til behandling.

Når det gjelder påstanden om at grunneier Rickard Christian Stensrud ikke hadde rett til å klage på vedtaket om tillatelse til tiltak, mener kommunedirektøren dette er klart uriktig. Stensrud er både grunneier der hvor festetomten ligger og nabo, og har derfor åpenbart rettslig klageinteresse i forhold til et vedtak om tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg. Kommunedirektøren går derfor ikke nærmere inn på anførslene i klagen knyttet til mulig omgjøring av eget tiltak da disse ikke er relevant, jf. forvaltningsloven § 35.

Konsekvensen av det påklagde omgjøringsvedtaket er at tilbygget med bod/wc og platting er å anse som ulovlig oppført. Byggesak vil derfor fortsette ulovlighetsoppfølgingen av dette tiltaket.

Stensrud har i forbindelse med klagesaken fremmet påstander om mangler ved saksbehandlingen av tidligere saker på denne eiendommen. Dette er imidlertid ikke relevant for klagesaken som nå er til behandling, men vil eventuelt være noe byggesak må vurdere i forbindelse med ulovlighetsoppfølgingen. Les hele vedtaket fra kommunedirektør her.  Og les alle dokumentene i saken her. 

I den betente saken i Kjose mente Per Manvik i juni 2021 at Statsforvalteren viste mistillit overfor lokale politikere når han ikke anerkjente at det i 2009 ble gitt et generelt amnesti for ulovlige tiltak utført på flere hytter i Kjose.

Hør hele saken på NRK her,

 

Bøkebloggen er spent på hva som skjer i planutvalgsmøte 12 desember. Vil leder i utvalget Per Manvik på nytt sette fokus på amnestiet fra 2009?

Bøkebloggen har derfor sendt saken både til utvalgsleder Per Manvik og grunneier Kristian Stensrud før publisering for å få en kommentar i saken.

Grunneier Kristian Stensrud var raskt ute med en tilbakemelding og ga denne kommentaren på saken:

«- Jeg noterer meg at Planutvalgets leder Per Manvik ikke har korrigert sine uttalelser om at det eksisterer et såkalt amnesti for ulovlige byggetiltak i dette området tilbake til 2009. Dette til tross for at de dokumenter som eksisterer i saken og hvor han selv deltok i saksbehandlingen som utvalgets leder i denne perioden viser det motsatte. Når Manvik velger å sette til side det lov og regelverk som er selve verktøyet i Planutvalgets arbeid og totalt ser bort i fra festekontrakt som klart definerer utbyggingen som brudd på avtalen, er det innlysende at han kompromitterer sitt politiske tillitsverv. Når Manvik kontinuerlig omtaler grunneier og bortfester kun som nabo, forsterkes det negative inntrykket.

Manvik har tydeligvis glemt grunneier Ola Mjelde som måtte rive sin hytte på 44 kvm i samme område og i samme periode som Manvik behandlet den såkalte «amnestihytta» og hvor han er innstilt på å gi aksept for 128 kvm ulovlige kvm. Det er all grunn til å følge nøye med på Planutvalgets behandling av denne saken nok en gang den 12.12.2023.- «

Manvik har ikke svart opp vår henvendelse, men han kommer nok sterkere tilbake i møtet 12 desember.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *