Bøkebloggen skrev saken «Avvikling av bruk av Larvik kommunes møteportal «Bobla» 4 mai 2023. Les hele saken her. Les også litt om sakens bakgrunn her.

I kommunestyret 13 desember 2023 er saken til ny behandling. Les hele forslag til vedtak her. 

Etter at saken ble utsatt etter behandling  i mai så har tidligere ordfører Erik Bringedal sendt brev til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) for å få en avklaring på lovligheten av å publisere folkevalgtes vedtaksforslag i forkant av møtene, og bruken av møteportalen generelt. Brevet ble sendt 6. september og kommunen har til tross for skriftlig og muntlig purring pr. 4. desember ikke mottatt svar.

Administrasjonen har vært i kontakt med saksbehandler i KDD samme dag angående  når svar kan forventes. Det ble da svart at saken er kompleks og at departementet vil svare på spørsmålene som kommunen har stilt, men at det fortsatt vil ta noe tid før svaret kommer. Les hele brevet her.

5 desember har digitaliseringssjef Vilhelm Einen sendt ut et nytt vedlegg til KST-sak 082/23 “Avvikling av bruk av møteportalen”. Han skriver blant annet dette i notat:

Etter at saken ble utsatt, har kommunedirektøren i samråd med forrige og nåværende ordfører valgt å fortsette praksisen med å publisere folkevalgtes vedtaksforslag på hjemmesiden til kommunen. Dette til tross for at en har vært i tvil om lovligheten av en slik praksis. Avveiningen til kommunedirektør og ordfører har vært å prioritere åpenhet og tilgang til forslag, framfor å være trygg på at saksbehandlingsreglene for folkevalgte foregår slik det er forutsatt i kommuneloven §§ 11-2 og 11-5. Flere kommuner har valgt å avslutte sin bruk av møte portalløsninger for ikke å åpne for en praksis som er i strid med kommuneloven.

Noen kommuner, bl.a Sandefjord, har avsluttet praksis for sine folkevalgte med å sende inn forslag i møteportalen før møtestart. Nå åpnes det kun for å sende inn forslag i møteportalen etter at møtet er satt. Det er heller ikke etablert en annen innsynsløsning for forslag i forkant av møtene i Sandefjord.

Leverandør av møteportalløsningen vår lanserer mot slutten av året en ny versjon som gjør det mulig å sende inn forslag til vedtak uten at disse blir synlige for andre folkevalgte før møtestart. Dette vil bidra til at løsningen kan bli i samsvar med kommuneloven, men dekker trolig ikke ønsket om åpenhet rundt forslagene fra media.

Kommunedirektøren er videre kjent med at minst en kommune har gitt “sin” lokalavis en brukertilgang til møteportalen.

Oppsummert mener kommunedirektøren at saken står slik den stod i mai 2024. Kommunestyrets handlingsrom er fortsatt som beskrevet i saken, og kommunedirektøren holder derfor fast i sin opprinnelige innstilling. Dersom kommunestyret velger å legge mer vekt på åpenhet i saksbehandlingen i folkevalgte organer, kan det fattes et aktivt vedtak om at dagens praksis med publisering av vedtaksforslag på kommunens hjemmesider fortsetter inntil det foreligger en avklaring av lovligheten av en slik løsning fra KDD.

Det frarådes å gi media brukertilgang til selve løsningen. Dersom det åpnes for at én redaksjon får slik tilgang må en pga av likebehandlingsprinsippet i praksis kunne gi det til alle redaksjoner og til alle andre «interesserte» for øvrig. Les hele notatet her. 

Bøkebloggen observerer nå at kommunedirektøren ønsker mest mulig åpenhet omkring politiske saker og prosesser. Og at dette er viktig for demokratiet og befolkningens interesse og oppslutning om folkevalgt deltakelse.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *