Bøkebloggen har skrevet flere artikler om denne saken i Kjose både i 2022 og 2023, den siste publiserte vi 3 desember 2023, «Hva nå Per Manvik? 12 desember skal det såkalte «amnestivedtaket»i Kjose på bordet». Les saken her. 

Tirsdag 12 desember kl 0900-1300 var det klart for årets siste planutvalgsmøte i Larvik. Møtet var i Sliperiet i Hammerdalen.

Ny leder i utvalget Per Manvik kjenner denne saken i Kjose meget godt. Han var tidligere leder i utvalget da det i 2009 ble gitt amnesti i flere hyttesaker i Kjose.

Behandling av klage – Omgjøring av vedtak – Riving av deler av hytte – Hyttesone M 76 Kjose – Gbnr. 4146/5/8 Innstillingen fra kommunedirektør kan du lese under:

KOMMUNEDIREKTØRENSFORSLAG TIL VEDTAK:

Planutvalget viser til saksfremlegget. Planutvalget kan ikke se at det i klagen er fremkommet opplysninger som tilsier at vedtaket i sak 759/23 av11.05.2023 skal omgjøres. Planutvalget tar ikke klagen til følge og oversender saken til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

ALTERNATIVE LØSNINGER:

Kommunedirektørens vurdering er at det ikke finnes alternative løsninger i denne saken som lovlig kan begrunnes i henhold til plan- og bygningsloven.

Saken som planutvalget skal ta stilling til er klagen fra tiltakshaver på byggesak sitt omgjøringsvedtak av11.05.2023(sak759/23).Det er oppheving av tillatelsen til etterfølgende godkjenning av ulovlig oppført tilbygg med bod/wc og platting som er tema for klagesaken. Tillatelsen til å rive deler av eksisterende platting er ikke tema for klagesaken.

For å kunne ta stilling til klagen, må planutvalget vurdere to spørsmål:

  1. Kan kommunen gi tillatelse til etterfølgende godkjenning av det ulovlig oppført tilbygget med bod/wc og platting uten dispensasjon?
  2. Hva er eventuelt konsekvensene av at det er gitt tillatelse til tiltak uten nødvendig dispensasjon?

Når det gjelder påstanden om at grunneier Kristian Stensrud ikke hadde rett til å klage på vedtaket om tillatelse til tiltak, mener kommunedirektøren dette er klart uriktig. Stensrud er både grunneier der hvor festetomten ligger og nabo, og har derfor åpenbart rettslig klageinteresse i forhold til et vedtak om tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg. Kommunedirektøren går derfor ikke nærmere inn på anførslene i klagen knyttet til mulig omgjøring av eget tiltak da disse ikke er relevant, jf. forvaltningsloven § 35. Les hele vedtaket fra kommunedirektør her.  Og les alle dokumentene i saken her. 

I den betente saken i Kjose mente Per Manvik i juni 2021 at Statsforvalteren viste mistillit overfor lokale politikere når han ikke anerkjente at det i 2009 ble gitt et generelt amnesti for ulovlige tiltak utført på flere hytter i Kjose.

Hør hele saken på NRK her,

 

I dagens møtet var det stor spenning på om leder i utvalget Per Manvik på nytt ville sette fokus på amnestiet fra 2009?

I referatet fra dagens møte kan vi nå lese at leder Per Manvik foreslo å utsette saken til neste PU møte i januar 2024. Manvik ber nå om at administrasjonen på nytt skal se på saken.

Betyr det at Per Manvik fortsatt ikke kjenner denne saken? Dette høres jo merkelig ut? Saken er jo egentlig avsluttet med et endelig vedtak fra Statsforvalter? Er dette en ny omkamp i saken?

Bøkebloggen har derfor i kveld sendt saken over til utvalgsleder Per Manvik før publisering for å få en kommentar i saken.

Manvik kom med denne tilbakemeldingen nå i kveld:

«-Vi trenger en gjennomgang av tidslinjer og klagefrister og historikk. Kan se ut som også Statsforvalter har utfordringer i denne saken.»

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *