Bøkebloggen skrev om denne hyttesaken i Kjose 8 mai 2022 og saken hadde tittelen «Statsforvalteren bemerker at det er svært uheldig at en klagesak i Kjose blir liggende ubehandlet i kommunen i flere år.» Les hele saken her.

Saken gjelder søknad datert 3. november 2017, med etterfølgende dokumentasjon mottatt 13. november 2017 om tillatelse til oppføring av utestue, veranda og mur på eiendommen gbnr. 4146/5 fnr. 6. Det ble samtidig gitt pålegg om retting.

Se tilsynsrapport datert 05.09.2017 her. 
Tiltakene får et oppgitt bebygd areal på henholdsvis 23 m2 (utestue), 42,0 m2 (terrasse). I tillegg er oppført mur i strandsonen mot Farris. Det kan opplyses at tiltakene allerede er utført.

Administrasjonen behandlet søknaden i vedtak datert 11. desember 2017, sak 1446/17. Administrasjonen avslo søknad om dispensasjon. Se hele avslaget her. 

Vedtaket ble påklaget 22.12.2017. Se hele klagen her. 

Etter dette så skjedde det lite i saken. Det kunne se ut som saken var avsluttet i kommunens arkiv og derfor sendte grunneieren en mail til Larvik kommune 26.11.2021. Les hele mailen her. 

Dette medførte at byggesak tok tak i saken og sendte saken til Planutvalget i januar 2022.

Klagen ble behandlet av planutvalget i møte 18.01.2022, sak 010/22 hvor følgende vedtak ble fattet med 7 mot 2 stemmer (etter forslag fra Tor Kåre Hansen Odberg, FRP). Les vedtaket her.  Klagen ble så på nytt behandlet av planutvalget i møte 08.03.2022 hvor Kommunedirektørens forslag ble vedtatt med 8 stemmer. Les hele vedtaket her. 

Statsforvalter svarte opp Larvik kommune 5 mai 2022 og skrev blant annet dette i svaret:

«Under henvisning til vurderingen over opprettholder Statsforvalteren Larvik kommunes vedtak av 11.12.2017. Det vil si at klagerne ikke har fått medhold i sin klage.» Les hele svaret fra Statsforvalter,Kjose_-_hyttesone_M_32_-_utestue_-_tilbygg_-_mur

Grunneier var fornøyd med at Statforvalteren i 2021 støttet han i amnesti saken, mens Per Manvik fortsatt mener at amnestiet som ble gjort i 2009 gjelder. Selv om ikke dette kan dokumenteres.

Hør hele intervjuet på NRK fra juni 2021 med Per Manvik og grunneier her,

 

 

Høsten 2022 etterlyser grunneier status i saken og 21 september skriver han dette i en mail til Larvik kommune:

«-Vi skriver i deg 21/09-2022 og jeg kan ikke se at det er foretatt retting. Jeg etterlyser derfor status i saken og forventet videre utvikling.» Les hele mailen her, 21 sept 2022 Purring status

Larvik kommune svarer opp purringen fra grunneier 10 oktober 2022 og skriver dette i svaret:

«-Viser til epost mottatt 21.09.2022. Beklager sen tilbakemelding. Vi kan opplyse at saken er under oppfølging.» Les hele svaret her, 10 oktober 2022 Purring svar LK

Nå viser det seg at Larvik kommune fortsatt ikke har fulgt opp saken. Grunneier sender på nytt inn en purring 12 desember 2023, dvs 14 måneder etter at Larvik kommune bekreftet at saken var under oppfølging. Grunneier skriver dette i mailen:

«-Viser til min e-post i angjeldende sak, datert 21.09.2022, samt svar i e-post av 10.10.2022.Jeg sender en ny henvendelse i dag 12.12.2023 da det nå er et drøyt år siden siste oppdatering og hvor jeg ble informert om at saken er under oppfølging (vedlagt).» Les hele mailen her, 12 des 2023 Purring status

Larvik kommune sender 18 desember 2023 ut brev til hytteeier og skriver blant annet dette i brevet:

«-Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har i brev datert 05.05.2022 opprettholdt kommunens vedtak av11.12.2017, etter planutvalgets behandling av klagen fra tiltakshaverne i møte 08.03.2022. Dette innebærer at tiltakene er å anse som ulovlige, og pålegget om å fjerne dem er rettskraftig.»

«-Virksomhet innbyggerkontakt og byggesak kan ikke se at tiltakene er fjernet. Vi minner om at løpende tvangsmulkt nå teller mange tusen kroner. Bare fra Statsforvalterens vedtak og til i dag har tvangsmulkten økt med ca. kr. 90.000.» Les hele brevet her, 18 des 2023 Purring oppfølging

Hva er grunnen til Larvik kommune ikke følger opp denne saken? Larvik kommune hadde jo en tilsvarende sak på Lamøya 71 for noen år siden som fortsatt ikke er avsluttet. Er det vanskelig for kommunedirektøren å avslutte saker når ledere i Larvik kommune er involvert?

Bøkebloggen sendte fredag over saken til leder av Planutvalget Per Manvik for en kommentar til denne saken. Manvik svarte opp lørdag kveld og kommer med denne tilbakemeldingen:

«-God kveld . Denne saken er fra 80 tallet og det er gode forklaringer på hvorfor blant annet steinmuren ble bygd . Det at Byggesak bruker tid og krefter på småsaker fra 80 tallet i stedet for å behandle nåtidas saker er mildt sagt forunderlig. Vi må ta en gjennomgang av denne saken med byggesak før det gjøres noe mer i den saken.»

Bøkebloggen er spent på fortsettelsen i denne saken i 2024.

 

(Bildene i saken er kopiert fra kommunens tilsynsrapport.)

Les saken om «Amnesti, klovner og nettroll» her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *