Bøkebloggen skrev 4 januar 2024 saken «Miljødirektoratets vedtok ekspropriasjon i Sørskogen, men advokat Søren Hellenes klager på vegne av grunneier». Les hele saken her.

Den 7. oktober 2021 fremmet Jørn Skorpen, Helge Skudal og Terje Julsrud søknad til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark om tillatelse til ekspropriasjon av rettigheter på gnr./bnr. 4091/8 i Larvik kommune.

Søkerne er alle tre festere av hytteeiendommer på gnr./bnr. 4091/8, under grunneier Tormod Andersen.

30 august 2023 sender advokat Søren Ø. Hellenes på vegne av grunneier Tormod Andersen inn en ny klage til Miljødirektoratet. Les hele brevet her, 30 aug 2023 Søren Ø. Hellenes

21 desember 2023 sender advokat Søren Ø. Hellenes over et nytt brev til Miljødirektoratet. Les hele brevet her, 21 des 2023 Søren Ø. Hellenes

Advokat Hellenes avslutter brevet slik:

«-De tre festerne er fullstendig innforstått med at dette utgjør faktum i saken, og de burde derfor aldri satt i gang noen ekspropriasjonssak overfor Miljødirektoratet.»

3 mai 2024 har Miljødirektoratet kommet med et svar på klagen. Direktoratet avslutter brevet slik:

Slik den opprinnelige søknaden om ekspropriasjon av 7. oktober 2021 er formulert, oppfatter vi at den gjelder rett til tilknytning. Statsforvalterens vedtak av 6. mai 2022, som senere ble opphevet, gjaldt nettopp dette, slik vi leser det. Vi mener dette er riktig utgangspunkt, men at den nærmere vurderingen er om ekspropriasjon av rett til tilknytning er nødvendig opp mot vilkårene i orl. § 2 andre ledd. Vi viser til klagesaksavgjørelsen vår av 25. mai 2023, særlig side 5: En eventuell uenighet om festeavgift, tilknytningsavgift og lignende, må holdes utenfor vurderingen. Vi antar slike spørsmål vil løses i minnelighet eller i skjønnet som skal holdes, etter et eventuelt vedtak om ekspropriasjon.

I saken her har eiendommene i dag en vann- og avløpsløsning. Det hytteeierne ønsker, er å koble seg på et nyere anlegg som er koblet på kommunalt nett. Det er følgelig ikke tale om en første gangs etablering. Etter Miljødirektoratets oppfatning kan det fortsatt være behov for å knytte seg til et bedre og nyere anlegg med påslipp til kommunalt nett, jf. ordlyden i orl. § 2 «trengst til».

Vurderingen vil da være om det samfunnsmessige behovet for å knytte seg til den nye løsningen, er større enn ulempene som oppleves av de/den berørte.

I korrespondanse hit er det uklart om det er nødvendig med et fysisk inngrep også på gnr. 8, vei- legemet, som grunneier har motsatt seg (se brev av 21. desember 2023). Det er videre uklart hvem som er rette eier av anlegget og som ekspropriasjon av rett til tilknytning skal rettes mot. Dersom det er aktuelt med ny behandling, anmoder vi Statsforvalteren å få en avklaring fra partene på hva nødvendig inngrep består i, og hvem det søkes om ekspropriasjon mot.

På bakgrunn av dette finner ikke Miljødirektoratet grunn til å gå inn i en nærmere vurdering av om vilkårene for ekspropriasjon er oppfylt i saken. Les hele brevet her, Avgjørelse av klage på søknad ekspropiering i Sørskogen i Larvik kommune

Dette betyr at det muligens blir en ny runde hos Statsforvalter for å få avklart hvem det egentlig søkes ekspropriasjon mot?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *