Bøkebloggen har de siste årene fulgt med på utbygging av ny vann- og avløpsledning fra Kjerringvik til Svinevika. Les mange av dokumentene i saken her.

15 november 2021 ble det skrevet under på en avtale om at jordet betegnet som «Lesten» kunne benyttes som riggplass under anleggsperioden for utbygging/rehabilitering av vann- og avløpsnett i Kjerringvik. Avtalen er underskrevet av daglig leder Olav Skuggedal i entreprenørfirmaet Haakon Skuggedal og grunneier Steinar Spetalen (sønn Jørn Spetalen.)

Følgende står blant annet i denne avtalen:

«Avtalen gjøres gjeldende mellom grunneier Steinar Spetalen v/Jørn Spetalen og Entreprenørfirma Haakon Skuggedal. Området «Lesten» er anslått til ca 10.580 m2 og eiendommen har gr.nr. 1090 og bnr. 2. Området skal tilbakestilles som dyrket mark.»

«Vi viser til vår befaring av området den 12.11.2021. Her ble vi bl.a. enige om at vi fikk lov til å grave ned sprengstein til 1,5 m under ferdig opparbeidet jorde (ref avtale med deg og Paul Arthur Vittersø).» Les hele avtalen her, Lesten avtale

Nå viste det seg at disse masseutskiftningene i grunnen skulle vært omsøkt eller på annen måte forelagt bygningsmyndigheten for vurdering. 26 januar 2023 har tilsynsjurist Thor Håkon Lindstad sendt ut forhåndsvarselet om overtredelsesgebyr.

Følgende står blant annet i forhåndsvarselet:

«-Et jorde ved Lesten nær Svinevika er tatt i bruk som rigg- og tippeplass i felles forståelse med kommunens prosjekt- og landbruksavdeling.»

«-Masseutskiftningen i grunnen er derimot ikke omsøkt eller på annen måte forelagt bygningsmyndigheten for vurdering.» Les hele varselet her, Lesten forhåndsvarsel.

Entreprenørfirmaet Haakon Skuggedal klaget saken inn til Larvik kommune 27 september 2023. Les hele klagen her, Lesten. Klage Skuggedal

Saken ble så behandlet i Planutvalget 31 oktober 2023 og klagen ble ikke tatt til følge. Saken ble sendt over til Statsforvalter. Les hele vedtaket fra Planutvalget her, Lesten. Vedtak PU 31 okt 2023

Statsforvalter svarer opp saken 19 desember 2023 og opprettholder Larvik kommunes vedtak datert 08.09.2023. Les vedtaket her, Lesten Vedtak Statsforvalter 19 des 2023

20 desember 2023 sender Larvik kommune ut brev til Entreprenør Skuggedal og skriver blant annet dette:

«-Vi minner om at rettefristen og tvangsmulkten nå forfaller om tre uker fra i går, det vil si 09.01.24, som besluttet 04.10.23. Mulkten vil faktureres dagen etter, altså 10.01.24. Fristen avbrytes av dokumentert fullstendig retting i henhold til pålegget, alternativt ferdig godkjent byggetillatelse. Dette er en stram frist, men et utfall dere har kunnet forberede dere på i lang tid; strengt tatt siden tiltaket ble utført, og i det aller minste siden ileggelsen av overtredelsesgebyr for samme forhold 28.02.23.
Vi imøteser dokumentasjon på fullstendig retting.» Les hele brevet her, Lesten Brev fra LK 20 des 2023.

26 april 2024 har det vært et møte med Larvik kommune og Skuggedal. Skuggedal ønsker nå å få avsluttet hele saken og skriver blant annet dette:

«-Er det mulighet for å få noen i Larvik kommune i tale for å komme noe videre med denne saken?»

«-Vi ønsker en konstruktiv gjennomgang for å få til en løsning av denne saken både for Skuggedal og grunneier Spetalen.
Det bør være mulig å få dette til uten å bruke mye penger og energi på jurister.»

«-Har du forslag til noen som kan bidra fra Larvik kommune.»

«-Jeg har hatt samtale med rettmessig grunneier for Lesten området, Spetalen.»

«-Hans oppfatning av tilbakeføring av området i utgangspunktet til dyrket mark er forhold mellom han, LK og eventuelt Skuggedal.»

«-Han sier også at de terrengjusteringene og jordforbedringen som er utført er iht avtale og er hensiktsmessig for etterbruken.
Det mangler kun et topplag med matjord og eventuelt noe drenering, utenom tilbakeføring av den øvre delen av området.»

«-Han sier det muligens kan være hensiktsmessig å senke den nedre delen av området noe for å tilfredsstille naboer.»

«-Etter det jeg har forstått mener LK at hele området skal tilbakeføres helt til opprinnelig terrengnivå.»

«-Vi anser dette som lite hensiktsmessig både for bruken av området og mht klima/miljømessige forhold.
(I disse tider med høyt fokus på redusert klimaavtryk» Les hele mailutvekslingen her, Lesten. Kjerringvik Nord.

Hva skjer med Lesten nord for Kjerringvik, blir det jordbruk igjen?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *