Planutvalget godkjente 8 desember 2020 en søknad om dispensasjon for å kunne oppføre en lagerhall, samt vaskehall på eiendommen Faret 4, gbnr. 2005/952.

Eiendommen er omfattet av kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 og reguleringsplan for Gjærdal industriområde. Tiltaket er i strid med bestemmelse om krav til områdeplan før utbygging, bestemmelse om gesimshøyde og til dels bestemmelse om arealformål.  Se hele vedtaket her. 

Grunnteknikk AS har utarbeidet en geoteknisk vurdering av området. Rapporten er datert 2 oktober 2020.

«Tom Hvaal AS v/ Alexander Hvaal planlegger bygging av et lagerbygg i Faret 4 i Larvik. Nybygget skal bygges på eksisterende fundamenter etter at bygget som tidligere stod på tomta er revet. Grunnteknikk AS er engasjert for geoteknisk bistand i saken og utførte befaring og prøvegraving på tomta den 24.9.20 sammen med Oskar Lund.

I dette notatet er det redegjort for grunnforhold, områdestabilitet og gitt anbefalinger for videre bygging i forhold til dette.

Eiendommen ligger dels innenfor tidligere kartlagt kvikkleirefaresone «Stubberud» som strekker seg fra Lågen og opp til Nordbyen kjøpesenter. Prøvegraving bekrefter at det er sensitiv grunn og mulig kvikkleire på vestre delen av tomta når man kommer i masser under 3 m dybde fra terreng.» Les hele rapporten her. 

Nå viser det seg at Larvik kommune har blitt kontaktet om at det har skjedd forandringer i grunnen og det er avholdt tilsyn. Inspektøren skriver følgende i en mail til NVE 16 februar 2021:

«På befaringen i dag ble det uttalt at forandringen har skjedd bare i løpet av helgen omtrent, vi har nå satt et mål på døråpningen, da lar seg gjøre å se om det blir noen forandringer videre.

Det som har skjedd er at terrenget foran døra har hevet seg så pass at døren nå kun kan åpnes i 90 grader, toalettet har tippet mot lagerbygget etter terrenget sannsynligvis har hevet seg.
Spørsmålet er om hevingen av terrenget kan komme av at masser som er lagt ut øst på Faret 4, og det dermed har skjedd en masseforskyvning hos nabo. Jeg er usikker på om det kan være telehiv etter kulden nå, men det er kanskje best og sjekke om utbygger har fulgt deres geoteknisk vurdering vedrørende oppfylling og masseutskifting og har brukt lette masser, slik at vi er helt sikre på at det ikke skjer noe videre nedover bakken.»  Se hele mailen med bilder her,Faret 4.

Saksbehandler i NVE svarer opp Larvik kommune i mail 18 februar 2021 og skriver dette:

«Som avtalt har jeg forhørt meg med mine kollegaer om dette området ved Faret 4.
Dette bygget ligger helt på den sørlige delen av sonegrensen, i øverste del av Stubberud-sonen.
Grensen er her bestemt vha påvist berg i dagen (påvist også under revisjon av sonegrensen ifm Stubberud-saken), men selv om Faret 4 ligger rett på sonegrenen, så står bygget tydeligvis ikke på fjell.
Mot Hovlandsbanen i sørvestlig retning er det påvist kvikkleire (sandig/siltig) med stor mektighet». Les hele mailen her, Faret 4 (1)

Vi håper at bevegelsen i grunnen her skyldes telehiv og at det ikke skyldes forandringer i grunnforholdene.

 

Les saken «Grunneier mener det har foregått en prossess der Per Manvik har en sentral rolle» her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *