Bøkebloggen skrev en sak 20 november om hogst og beskjæring av blodbøk i Larvik kommune. Vi stilte spørsmål om det var forskjellsbehandling siden noen slipper unna, mens Bjørn Joar Hansen har fått varsel om gebyr på inntil kr 100 000.  Du kan lese saken her.

Allerede i 2019 søkte Hansen dispensasjon for å beskjære dette treet. Denne søknaden ble sendt inn allerede i 4 desember 2019.

27 november 2020 svarer Bjørn Joar Hansen opp Larvik kommune og forteller sin versjon av saken.
Du kan lese hele brevet fra Bjørn Joar Hansen her. 

15 desember 2020 mottar Tretopp 1 AS vedtak fra Larvik kommune om ileggelse av overtredelsesgebyr.

Saken ble klaget inn via advokat og klagen ble tatt til følge av politikerne i Planutvalget. Se innstilling her.

Bøkebloggen skrev om denne saken 9 mars 2021 og du kan lese saken her. 

Allerede 23 oktober 2020 sendte Larvik kommune en mail til Miljødirektoratet om råd i denne saken.

«Ileggelse av miljøerstatning for felling av hule eiker og andre vernede tresorter?»
«Virksomhet byggesak i Larvik kommune ønsker veiledning om hvilket mulighetsrom vi har til å sanksjonere ulovlig felling/topping av diverse vernede trær som er vernet i vår kommuneplan.» Les hele mailen her. 

Miljødirektoratet svarte opp Larvik kommune 30 oktober 2020.

«Vi gjør videre oppmerksom på bestemmelsen i naturmangfoldloven § 53 fjerde ledd om at rettslig bindende plan som avklarer arealbruken for en forekomst av en utvalgt naturtype går foran naturmangfoldlovens regler om utvalgte naturtyper. Der ei hul eik er gitt beskyttelse i plan etter plan- og bygningsloven legger vi da til grunn at det er den sistnevnte lovens regler som primært må brukes for å sanksjonere eventuelle overtredelser.»
«Det er per i dag uklart om myndigheten til å ilegge overtredelsesgebyr vil bli lagt til Miljødirektoratet eller om den som de andre sanksjonsbestemmelsene i naturmangfoldloven vil bli delegert til Fylkesmannen. Uansett vil vi anbefale kommunen å først ta kontakt med Fylkesmannen, dere dere har saker dere mener sanksjoner etter naturmangfoldloven § 74 kan være aktuelt.» Lese hele svaret her. 

 

Les saken om Tretopp 1 AS som fikk kr 10 000,- i overtredelsesgebyr på denne linken.  

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *