Politikerne i Larvik behandlet 24 august 2021 på nytt saken i Saltverket som gjelder pålegg om fjerning av ulovlige tiltak på en strandeiendom.

Advokat Anne Tellefsen leverte 27 juni 2021 på vegne av eieren av Saltverksveien 20 en supplerende klage på pålegg om retting. Les hele klagen her.

På boligeiendommen gbnr 1002/475 (Saltverksveien 20) er det uten byggetillatelse, ført opp terrasseareal, bod og utvidelse av brygge. Hoveddelen av tiltakene ligger innenfor byggeforbudsgrensen mot sjø.

Ulovligheten ble oppdaget i forbindelse med en søknad om rivning/gjenoppføring av eksisterende byggetiltak mot sjøen. Denne søknad ble avslått med begrunnelse i at flere av de eksisterende konstruksjonene ikke var godkjent og at søknaden derfor i stor grad innebar oppføring av nye byggetiltak i byggeforbudsonen mot sjø. Avslaget ble stadfestet av Statsforvalter.

Ulovlighetene er i ettertid fulgt opp med varsel og pålegg om retting/rivning av ulovlige konstruksjoner.

Vedtaket om pålegg er påklaget. Advokat Anne Tellfesen ved advokatfirma HBl har innsendt klage på vegne av hjemmelshaver. Klager er ikke enig i at konstruksjonene er ulovlige.

Klagesaken ble behandlet i planutvalget 24 august 2021 og innstillingen fra kommunedirektør var slik:

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Planutvalget viser til saksframstillingen.

Planutvalget kan ikke se at det i klagen har framkommet nye opplysninger som tilsier at vedtaket i sak 418/21 skal omgjøres.

Klagen tas ikke til følge og saken oversendes statsforvalter for endelig avgjørelse.

Etter forvaltningslovens § 42 besluttes det å gi klagen utsatt iverksetting.
Påleggsfristen 1.9.21 som gjelder for retting og tvangsmulkt, setter 12 uker etter vedtak fra statsforvalter (vedtaksdato) dersom vedtaket i sak 418/21 opprettholdes.

Det ble votert over kommunedirektørens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt av politikerne. Les hele saken fra møtet her. 

 

Les tidligere sak fra Saltverket her. 

Les saken om «Amnesti, klovner og nettroll» her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *