Politikerne i Larvik behandlet 24 august 2021 på nytt saken i Saltverket som gjelder pålegg om fjerning av ulovlige tiltak på en strandeiendom.

Advokat Anne Tellefsen leverte 27 juni 2021 på vegne av eieren av Saltverksveien 20 en supplerende klage på pålegg om retting. Les hele klagen her.

Klagesaken ble behandlet i planutvalget 24 august 2021 og innstillingen fra kommunedirektør var slik:

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Planutvalget viser til saksframstillingen.

Planutvalget kan ikke se at det i klagen har framkommet nye opplysninger som tilsier at vedtaket i sak 418/21 skal omgjøres.

Klagen tas ikke til følge og saken oversendes statsforvalter for endelig avgjørelse.

Det ble votert over kommunedirektørens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt av politikerne. Les hele saken fra møtet her.  

Saken ble sendt over til Statsforvalter 30 august 2021.

Nå har Statsforvalteren behandlet klagen og svart opp Larvik kommune 1 oktober 2021 med sitt vedtak. Her skriver de blant annet dette:

«Klagen tas ikke til følge. Statsforvalteren opprettholder Larvik kommunes vedtak av 27.04.21.«

«Statsforvalterens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 28.»

Konklusjon

«Kommunens vedtak av 27.04.21 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. Kommunen kan vurdere om det skal settes ny frist for retting og tvangsmulkt.» Les hele vedtaket fra Statsforvalteren her. 

Dette betyr at Larvik kommune nå må iverksette pålegg om retting av tiltak og tvangsmulkt.

Eller kan vi vente en ny stevning og en ny rettssak mot Staten?

 

Les tidligere sak fra Saltverket her. 

Les saken om «Amnesti, klovner og nettroll» her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *