Bøkebloggen la ut et leserbrev fra nabo Stig Alsaker 21 mars 2022 i forkant av behandlingen i kommunestyret.  Kommunestyret vedtok Storefjellhagen i kommunestyret 23 mars 2022.

Nabo Stig Alsaker har 25 april 2022 klaget saken inn til Statsforvalteren. Klagen kan leses i sin helhet under:

Klage til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark på kommunestyrets i Larviks vedtak og godkjent reguleringsplan for Storefjellhagen gbnr.3020/886

Ønsker før grunnlaget for klagen til å bemerke at saken fikk flertall med minste mulig margin 5 mot 4 i planutvalget, saken fikk ikke flertall i formannskapet med minst mulig margin 7 mot 6 og fikk flertall med minst mulig margin i kommunestyret med 21 mot 20 stemmer. Dette er altså en sak der politikerne i Larvik er delt på midten.

Det står i §10-1 i plan og bygningsloven at: «Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.»

Sittende kommunestyret i Larvik ble konstituert 23.10.2019. Kommunedelplanen ble førstegangsbehandlet 10.02.2021 som er langt over fristen ifølge overnevnte lov. I tillegg dekkes Larvik by via egen kommunedelplan (sentrumsstrategi) som ikke ble vedtatt av kommunestyret i Larvik før 06.10.2021 og med endelige presiseringer 15.12.2021. Planstrategi 2021-2024 ble vedtatt 24.03.2021.

Denne kraftige forsinkelsen har stor betydning for denne saken om fortetting kalt Storefjellhagen. Den nye sentrumsstrategien som til slutt ble vedtatt skisserer et fortettingsområde i Larvik sentrum som er klart utenfor tomta det er snakk om (se vedlegg). Konsekvensen for oss naboer var at administrasjonen i plan og byggesak bestemte seg for å forholde seg til gammel plan der fortettingsområdet ikke var definert slik som i ny plan. Virksomhetsleder Hege Eick i Larvik kommune bekreftet i et dialogmøte i august 2021 at denne saken hadde hatt andre forutsetninger hvis man skulle forholde seg til den nye planen. Jeg hevder at vi har blitt frarøvet denne muligheten på bakgrunn av slurv og treghet i administrasjonen og at vi er blitt skadelidende ved at de ikke har fulgt loven.

I tillegg står det i $ 1 – 5 i plan og bygningsloven står det at ny plan går foran gammel plan. Kommunestyret vedtok Storefjellhagen i kommunestyret 23.03.22. Ny plan skulle dermed være gjeldene fra 06.10.21.

Det bemerkes følgende over godkjennelsen av denne sak etter gammel plan (vedtatt 13.09.2017):

Eiendommene som omfattes av bestemmelsessonen ligger under HAG_1. Jeg mener HAG_1i kommuneplanens arealdel ikke oppfylles i denne kraftige fortettingen. Den sier:

«Nye tiltak skal samsvare eller underordnes eksisterende bebyggelse. Dvs. høyde, lengde/bredde, grunnflate, volumoppbygging, takform, farge og materialbruk. Nye byggetiltak skal bevare og styrke områdets kvaliteter. Bebyggelsen skal plasseres og utformes i forhold til eksisterende omgivelser.»

Spesielt den siste setningen må sies a bryte betraktelig med gammel plan. Her rives 3 eneboliger (den ene fra 1999, som ikke akkurat er miljøvennlig/bærekraftig). Det skal oppføres 5 bygninger med totalt 18 boenheter. 3 etasjer med garasjeanlegg under bakken. Det vil medføre mye sprenging av fjell, det vil medføre et brudd med de eksisterende omgivelsene som ikke består av 3 etasjer. Det vil bety en nedbygging av eplehager i et villastrøk. Det vil bli malplassert i forhold til omgivelsene. Det har heller ikke blitt tatt hensyn til Bystien som går over Storefjell, den vil forringe opplevelsen til mange glade turgåere.

Utbygger øker kotehøyden på ett av byggene som erstatter eksisterende bygg. Den økningen er pa 1,9 meter. De legger opp til 6,6 boenheter pr daa som er høyere enn Regional plan for bærekraftig arealpolitikk legger til grunn.

Ifølge gammel plan kan utnyttelsen BYA regulert til boliger være maksimalt 35%, utbygger strekker dette til 36%. Skal vi følge ny plan er tallet 40%.

Dette viser problematikken dette prosjektet er kommet opp i når ikke Larvik kommune har overholdt frister som er satt ifølge loven. Les hele klagen her, Storefjell.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *