Som kjent så har Larvik kommune innført det nye systemet  «Acos møteportal». Dette systemet er lukket for pressen og innbyggere. Det er kun politikere og ansatte i Larvik kommune som har tilgang. Alle brukere må logge seg inn med bank-id.

Allerede i november søkte Østlands-Posten om tilgang til det nye datasystemet for politikerne, for å kunne følge med i den politiske debatten. Dette fikk avisen imidlertid blankt avslag på av Larvik kommune, som fastholdt at dette var for folkevalgte politikere.

Digitaliseringssjef Vilhelm Einen sa i februar 2020 at det nye systemet neppe ville bli et nettsted åpent for alle, heller ikke for pressen.

– Å gjøre dette til en offentlig portal er nok verken mulig eller ønskelig, sa Einen.

15 desember 2021 har Østlands-Posten ved redaktør Eirik Haugen klaget avgjørelsen inn til Statsforvalteren. Han skriver blant annet dette i klagen:

«Østlands-Posten (ØP) vil med dette påklage praksisen knyttet til politikerportalen i Larvik kommune, eller «bobla» som den blir kalt av kommunen. Dette er et system som gjør at politikerne kan legge inn forslag til vedtak inn i et system som kun er åpent for de politikerne som sitter i utvalg og kommunestyret, samt administrasjonen.»

Les  hele klagen her, Klage til statsforvalteren – bruk av politikerportalen

Statsforvalteren avviste klagen 13 januar 2022 og konkluderte slik i saken:

«Statsforvalteren har kommet til at forslagene til vedtak som legges inn i politikerportalen ikke er et dokument etter offl. § 4. Når det politiske møtet er avholdt vil imidlertid forslaget være å anse som et dokument som er gjenstand for innsyn. Muligheten for innsyn er ivaretatt ved at samtlige forslag som legges inn i politikerportalen fremgår av møteprotokollen.»

«Under henvisning til vurderingen over opprettholder Statsforvalteren Larvik kommunes vedtak av 10.12.2021. Det vil si at klager ikke har fått medhold i sin klage.»

Les hele svaret fra Statsforvalter her, Svar Statsforvalter ØP klage

17 januar svarer ØP/ v redaktør Eirik Haugen opp Statsforvalteren og ber om ny behandling av klagen:

«Vi mener det er flere momenter som Statsforvalteren ikke har tatt hensyn til i behandlingen av denne saken som er vesentlig for den endelige avgjørelsen. Vi er klar over at det ikke er klageadgang, men anmoder sterkt Statsforvalteren om å se på saken igjen.» Les hele klagen her, Klage ØP statsforvalter portal

Statsforvalteren avviste på nytt klagen 19 januar 2022 og konkluderte slik i saken:

«Statsforvalteren viser til anmodning om omgjøring, sendt den 17.1.2021.»

«Vi opprettholder derfor den vurderingen som er gjort i vårt vedtak av 13.1.2022.»

Les hele svaret fra Statsforvalter her, Svar på anmodning om ny vurdering- ØP politikerportalen

Nå har saken havnet hos Sivilombudet og de ber om mer informasjon fra Statsforvalter som igjen har innhentet informasjon fra Larvik kommune. De skriver blant annet dette i svaret datert 1 november 2022:

«Sivilombudet har funnet grunn til å undersøke saken nærmere. Det er bedt om at Statsforvalteren redegjør for flere forhold knyttet til undersøkelsesplikten og det rettslige grunnlaget for å nekte innsyn. Statsforvalteren vil redegjøre for spørsmålene nedenfor.»

«Statsforvalteren har vært i kontakt med Larvik kommune, og fått oversendt ytterligere redegjørelser knyttet til politikerportalens innhold og hva som skjer der. Kommunikasjonen med kommunen er vedlagt dette brevet.» 

«Til slutt vil Statsforvalteren bemerke at aktiviteten i «Bobla» sikrer at alle forslagene til vedtak faktisk fanges opp av politisk sekretariat. Forslagene blir dessuten automatisk journalført og blir publisert samt protokollert. Det er også et poeng at «Bobla» er en del av kommunens web-sakløsning og at det uansett ikke er slik at allmennheten gis direkte tilgang til forvaltningsorganers digitale saksbehandlings- og arkivsystem. Allmennhetens innsynsrett ivaretas normalt gjennom offentlig journalposter, digitale innsynsløsninger og protokoller fra politiske møter, noe som også vil gjelde for alle dokumenter i «Bobla».»

Les hele tilbakemeldingen fra Statsforvalter til Sivilombudet her, Redegjørelse – Klage – Innsyn i dokumenter – Larvik – Politikerportalen – Møteportalen – Østlands-Posten

Redaktør Haugen har svart opp Sivilombudet og skriver blant annet følgende:

«Vi mener hovedpunktet her er at hvert forslag som kommunestyrerepresentanter fremmer forut for behandlingen av en sak, er å betrakte som selvstendige saksdokumenter i lovens forstand. Det er ikke slik Statsforvalteren hevder, at det kun er den aktuelle politiske saken som er til behandling som skal anses som politikerne jobber med å ferdigstille.» Les hele saken her, Svar fra ØP til Sivilombudet

Bøkebloggen gir redaktør Eirik Haugen full støtte i klagen og vi håper nå at Sivilombudet omgjør vedtakene fra Larvik kommune og Statsforvalteren slik at både media og innbyggere får innsyn i «Bobla».

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *