Forslagstiller Hans Gaarder Concept Living AS har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Sørskogen hyttefelt, del av gbnr. 4090/1, i Larvik kommune. Planforslaget er utarbeidet av Børve Borchsenius Arkitekter AS.

Det ble varslet oppstart av planarbeidet 30.03.22 med merknadsfrist 03.05.22. Det har innkommet 22 merknader/innspill/naboprotester til planarbeidet. I tillegg har det i etterkant av merknadsfristen kommet inn flere bemerkninger til saken. Bøkebloggen har tidligere skrevet om saken og den kan leses her. 

Larvik kommune mottok den 17 oktober 2022 et brev fra advokat Ole Refsnes (Sørskogen – Mer om habilitet 171022) som representerer Sørskogen Vest Vann- og Avløpslag SA med ytterligere info om inhabilitet. Advokat Refsnes skriver blant annet dette i brevet:

«Medlem i kommunestyret Gunnar Eliassen (SV) har utarbeidet vedlagte leserinnlegg om prosessen forut for vedtaket 6. oktober 2021. Innlegget er sendt Østlandsposten lørdag 15. oktober 2022, men oversendes også – i overenstemmelse med Eliassen – kommuneadvokaten som en del av sakens dokumenter, siden man ikke vet om og eventuelt når innlegget blir trykket i ØP.»

«Velet mener det er godtgjort at Manvik var involvert i prosessene og uttalelsene i sammenheng er klart egnet til å svekke tilliten til de øvrige politikerne i partiet. Manvik skulle vært avskåret fra enhver befatning med saken, og det fremstår som klart for utenforstående at han har vært delaktig i saksbehandlingen forut for selve vedtaket».»

«Innlegget fra Eliassen dokumenterer at nettopp dette var tilfelle.»

«Gunnar Eliassen, SV, ba formannsskapet vurdere Per Manviks, Frp, habilitet på bakgrunn av eierforhold til et av de berørte områdene. Manvik viste til fylkesmannens tidligere vurdering om at han ikke er inhabil i denne saken. Han fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet. Det ble votert over habilitets-spørsmålet, og Manvik ble vurdert til å være habil mot 2 stemmer, og gjeninntrådte.» 2=SV, Mdg = 1 

Her er Eliassens innlegg, Sørskogen – leserbrev Eliassen 171022

«Det betyr at både for Sørskogen og eget område stemmer Manvik for ved 1. gangs behandling i formannskapet. Det samme gjentok seg i kommunustyret der SVs spørsmål om inhabilitet bare fikk 10 stemmer og Manvik voterte over å legge ut sin egen hytteplan. Og nå er kommuneplanens arealdel formelt lagt ut og „sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn” så allmennheten får innsyn i prosessen. Vedtaket om utleggelse skjer i digitalt møte og høringsperioden går til 1. mai”.»

«Behandlingen av Sørskogen ble forberedt med Manvik til stede, og utformingen av forslaget ble i realiteten avgjort av Formannsskapet forut for vedtaket 6. oktober 2021. Manvik vurderte seg selv som ikke inhabil i spørsmålet og fikk tilslutning for dette av flertallet.»

«Manvik har med andre ord deltatt i hele saksforberedelsen i Formannskapet, noe som stemmer overens med hans første uttalelser til ØP (20. september 2022) og står i sterk kontrast til uttalelsene en uke senere (27. september). Begge uttalelsene er inntatt i begjæringen. Dette til tross for hans bånd til Hans Gaarder, som tidligere redegjort for. Dette fremkommer ikke av kommunestyrets planvedtak av 6. oktober 2021, hvor innstillingen var at Sørskogen ikke skulle tas inn som en del av planen.»

«Vedtaket 6. oktober 2021 ble som kjent fattet med en stemmes overvekt (21-20). Manviks deltakelse under saksforberedelsen må tillegges avgjørende vekt ved habilitetsvurderingen og vedtaket må kjennes ugyldig.»

Saken planlegges lagt frem til 1. gangs behandling tidligst den 6. desember 2022 i planutvalget. Se mail fra plansjef  Hege Eick her. 

Til info så er saken i kveld sendt over til Per Manvik før publisering for en kommentar. Manvik ga denne tilbakemeldingen:

«Er opptatt. Har ingen kommentar utover det jeg har sagt !»

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *