Som kjent så har Larvik kommune innført det nye systemet  «Acos møteportal». Dette systemet er lukket for pressen og innbyggere. Det er kun politikere og ansatte i Larvik kommune som har tilgang. Alle brukere må logge seg inn med bank-id.

Allerede i november søkte Østlands-Posten om tilgang til det nye datasystemet for politikerne, for å kunne følge med i den politiske debatten. Dette fikk avisen imidlertid blankt avslag på av Larvik kommune, som fastholdt at dette var for folkevalgte politikere.

Digitaliseringssjef Vilhelm Einen sa i februar 2020 at det nye systemet neppe ville bli et nettsted åpent for alle, heller ikke for pressen.

– Å gjøre dette til en offentlig portal er nok verken mulig eller ønskelig, sa Einen.

15 desember 2021 klaget Østlands-Posten ved redaktør Eirik Haugen avgjørelsen inn til Statsforvalteren. Han skriver blant annet dette i klagen:

«Østlands-Posten (ØP) vil med dette påklage praksisen knyttet til politikerportalen i Larvik kommune, eller «bobla» som den blir kalt av kommunen. Dette er et system som gjør at politikerne kan legge inn forslag til vedtak inn i et system som kun er åpent for de politikerne som sitter i utvalg og kommunestyret, samt administrasjonen.»

Les  hele klagen her, Klage til statsforvalteren – bruk av politikerportalen

Statsforvalteren avviste klagen 13 januar 2022 og konkluderte slik i saken:

«Under henvisning til vurderingen over opprettholder Statsforvalteren Larvik kommunes vedtak av 10.12.2021. Det vil si at klager ikke har fått medhold i sin klage.»

Les hele svaret fra Statsforvalter her, Svar Statsforvalter ØP klage

17 januar svarer ØP/ v redaktør Eirik Haugen opp Statsforvalteren og ber om ny behandling av klagen:

«Vi mener det er flere momenter som Statsforvalteren ikke har tatt hensyn til i behandlingen av denne saken som er vesentlig for den endelige avgjørelsen. Vi er klar over at det ikke er klageadgang, men anmoder sterkt Statsforvalteren om å se på saken igjen.» Les hele klagen her, Klage ØP statsforvalter portal

Statsforvalteren avviste på nytt klagen 19 januar 2022 og konkluderte slik i saken:

«Statsforvalteren viser til anmodning om omgjøring, sendt den 17.1.2021.»

«Vi opprettholder derfor den vurderingen som er gjort i vårt vedtak av 13.1.2022.»

Les hele svaret fra Statsforvalter her, Svar på anmodning om ny vurdering- ØP politikerportalen

Nå har saken havnet hos Sivilombudet og de ber om mer informasjon fra Statsforvalter som igjen har innhentet informasjon fra Larvik kommune. De skriver blant annet dette i svaret datert 1 november 2022:

«Sivilombudet har funnet grunn til å undersøke saken nærmere. Det er bedt om at Statsforvalteren redegjør for flere forhold knyttet til undersøkelsesplikten og det rettslige grunnlaget for å nekte innsyn. Statsforvalteren vil redegjøre for spørsmålene nedenfor.»

Les hele tilbakemeldingen fra Statsforvalter til Sivilombudet her, Redegjørelse – Klage – Innsyn i dokumenter – Larvik – Politikerportalen – Møteportalen – Østlands-Posten

Redaktør Haugen har svart opp Sivilombudet og skriver blant annet følgende:

«Vi mener hovedpunktet her er at hvert forslag som kommunestyrerepresentanter fremmer forut for behandlingen av en sak, er å betrakte som selvstendige saksdokumenter i lovens forstand. Det er ikke slik Statsforvalteren hevder, at det kun er den aktuelle politiske saken som er til behandling som skal anses som politikerne jobber med å ferdigstille.» Les hele saken her, Svar fra ØP til Sivilombudet

Nå har Sivilombud Hanne Harlem sendt beskjed til Statsforvalteren og konkluderer dette i saken:

«Sivilombudet er kommet til at medlemmer avkommunalt folkevalgte organer kan utarbeide «saksframlegg med vedlegg», men at offentleglova § 16 første ledd bokstav a ikke omfatter saksbehandling som er møtepliktig etter kommuneloven § 11-2 første ledd. Ombudet mener mye taler for at det foregår møtepliktig saksbehandling i «bobla», og at kommunen dermed ikke har overholdt kravene til kunngjøring, saksliste og møteoffentlighet. Dersom medlemmenes aktivitet i «bobla» skulle vært gjort i møte etter kommuneloven § 11-2, mener ombudet at møteoffentlighetsprinsippet som ligger til grunn for kommuneloven § 11-5 gir rett til innsyn i den møtepliktige aktiviteten, så langt aktiviteten ikke oppfyller vilkårene i § 11-5 andre eller tredje ledd om møtelukking.»

«Sivilombudet er også kommet til at Statsforvalteren ikke har oppfylt kravene til klageinstansens utrednings- og prøvingsplikt. Ombudet er videre i tvil om portalen, slik bruken av den er beskrevet i denne saken, er forenlig med forvaltningslovens, offentleglovas og kommunelovens rettslige rammer for saksbehandlingen.»

«Ombudet ber Statsforvalteren behandle saken på nytt og om å bli underrettet om utfallet innen 20. januar 2023.» Les hele svaret fra sivilombud Hanne Harlem her, Sivilombudet Forhåndsvarsel om ny behandling av klagesak – innsyn i politikerportal – Larvik kommune[2]

Statsforvalter har nå sendt brev til Larvik kommune 3 januar 2023 hvor de skriver blant annet dette:

«I vedtaket ble Larvik kommunes avslag på innsyn i politikerportal opprettholdt. Sivilombudet har i uttalelse av 21.12.2022 bedt Statsforvalteren om å behandle saken på nytt innen 20. januar 2023. Det vises i den forbindelse til Sivilombudets begrunnelse. Uttalelsen følger vedlagt. Siden det er en svært kort frist for Statsforvalteren til å behandle saken, må eventuelle kommentarer sendes oss så raskt som mulig.»

«I uttalelsen har Sivilombudet pekt på at Statsforvalteren ikke har overholdt forvaltningens utrednings- og prøvingsplikt. Det siktes til at Statsforvalteren ikke har hatt tilgang til dokumentene eller prosessene i «Bobla». I den forbindelse vil undertegnede ta muntlig kontakt med kommunen for å avtale en gjennomgang av portalen sammen med en saksbehandler med tilgang. Dette kan skje ved skjermdeling eller ved at undertegnede reiser ned til Larvik for en fysisk gjennomgang.» Les hele brevet fra Statsforvalter her, Forhåndsvarsel om ny behandling av klagesak – innsyn i politikerportal – Larvik kommune[1]

Bøkebloggen gir redaktør Eirik Haugen full støtte i klagen og vi håper nå at Sivilombudet omgjør vedtakene fra Larvik kommune og Statsforvalteren slik at både media og innbyggere får innsyn i «Bobla».

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *