Kjerringvik nord er et kommunalt prosjekt som består nytt avløpsanlegg fra Svinevika til Kjerringvik, og etablering av ny og igjenfylling av eksisterende vannledningen på strekningen. Bøkebloggen skrev en sak om dette 26 juni 2022. Les saken her.

Det skal etableres en kommunal pumpestasjon i Svinevika som vil pumpe til den eksisterende pumpestasjonen i Kjerringvik v/ båthavnen. Dette avløpssystemet vil bidra til å gjøre det mulig å knytte en del av boligbebyggelsen nord for Kjerringvik og hytteområdene ved Svinevika, Rød og Håkavika til kommunalt avløpsnett.

Ca. 15 boliger og ca. 200 hytter vil på lengre sikt kunne bli tilknyttet det kommunale avløpsnettet i dette prosjektet. Avløpsvannet transporteres i overføringssystemene via Ula, Bjønnes, Hølen og til Lillevik renseanlegg.

Nå viser det seg at grunneiere og beboere i områdene er bekymret for hvordan Larvik kommune planlegger sine overløpsledninger både i Kjerringvik og Svinevika.

I Svinevika har også en av grunneieren av stranda sendt inn en klage og bekymring for den planlagte nødoverløpsledning som her skal legges ut på grunt vann på stranden. Han skrev blant annet dette i klagen datert 20 juni 2022:

«Jeg forlanger i denne byggeprosessen at nødoverløpsledningen legges ut på dypere vann enn dette. Til sammenligning skal overløpsledningen i Kjerringvik (forøvrig en del av samme totalentreprise ende på ca 10 meters dyp).»  Les hele klagen her,Svinevika Klage vedr byggesak nr 871_22[1]

Saken ble behandlet i planutvalget 20 september 2022.

I forkant av møtet hadde prosjektleder Berby sendt svar på noen spørsmål til tilsynsjurist Lindstad:

«Nødoverløpsledningen er planlagt å renne ut på 30 cm dyp, inne i Svinevika. Til sammenlikning skal den i Kjerringvik ende på 10 meters dyp, mens den i Rekkevik ender på 25 meters dyp. Dette reagerer Spetalen, som eier grunnen ledningen blir lagt på og renner ut på, spesielt på, og sier at det bare er et tidsspørsmål før nødoverløpsledningen må tas i bruk og hele vika fylles av kloakk.»

Hva tenker dere om dette? For at dette nødoverløpet skal komme til anvendelse, skal alt gå galt. Først må pumpene stoppe, og Larvik kommune v/Lillevik ikke motta alarmen eller ikke ha mulighet til å reagere. Så må buffertanken gå full, spillvannsledningen på ca. 60 meter fylles, så må kummen fylles – også kan det komme ut i sjøen. Med tanke på hvor mange slike løsninger Larvik kommune har langs vann, og hvor sjeldent det er stopp på stasjonene, anser vi dette som et meget usannsynlig at dette nødoverløpet kommer til anvendelse.

Når det gjelder andre ledninger med dype utslippspunkt langt fra land, så handler dette om at dette er gamle ledninger som hadde en annen funksjon tidligere. Dette var ledninger med permanente utslipp og måtte da føres langt ut. Ledningen som ender opp i strandkanten i Svinevika er endepunktet for overvannsnettet. Denne ledningen vil, dersom alt går galt, også fungere som utslippsledning for avløp (dette er nød-nød- løsning). Korte utslippsledninger er helt normalt ved mange andre stasjoner i kommunen.

Er det aktuelt å ta hensyn til Spetalens ønsker om å legge ledningen lenger ut? Hvis vi ser at dette nødoverløpet kommer til anvendelse, og da med en foruroligende hyppighet, kan vi forlenge denne ledningen på et senere tidspunkt

Hva er begrunnelsen for at nødoverløpsledningen legges på så grunt vann og så nærme stranda? Det er flere avveininger som er gjort i prosjekteringsfasen. Denne ledningen er utløp for overvann, og det er dens primære oppgave. Les hele dokumentet her.

Klager fra grunneier og naboer ble delvis tatt til følge i møtet og representanten fra FRP fikk protokollført dette på saken:

«FrP mener at utregning/ beregning av dimensjonering av ledningsnett og døgnutjevningstank blir ytterligere gjennomgått og kontrollert jfr lov og forskrifter.» Les hele vedtaket her.

Vi har forståelse for at grunneiere og beboere er bekymret for fremtidige kloakk utslipp etter å ha lest flere saker i media de siste månedene. Bøkebloggen skrev om denne saken i indre havn i Larvik 5 juni 2022. Les hele saken her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *