Ordfører Birgitte Gulla Løken har uttalt både til Østlands-Posten og NRK Vestfold og Telemark at ingenting er fredet. Jo, faktisk er noe fredet, og det er godtgjørelsene til enkelte politikere.

Løken foreslo på formannskapets møte sist onsdag at det skal opprettes et Arbeidsutvalg for myndighetskontakt.

Arbeidsutvalget består av ordfører, varaordfører og leder av mindretallet. For å sikre tilstrekkelige ressurser til arbeidsutvalgets arbeid godtgjøres leder av mindretallet og varaordfører 10% hver av ordførers lønn.

Det innebærer en utgift på kr. 99.650 på varaordfører og leder av mindretallet, sammenlagt kr. 199.300. I tillegg kommer møtegodtgjørelser, reisegodtgjørelser og diettpenger.

Løken har selv erkjent at det er trange tider for økonomien i kommunen. Likevel kommer hun med et slikt forslag. Kan hun ikke forstå at i en slik situasjon må ordfører, varaordfører og de andre politikerne stille seg solidariske og ikke kreve flere godtgjørelser?

Ordførererens forslag ble vedtatt med 6 stemmer 3 (H), 2 (FrP), 1 (Krf) mot 5 stemmer 2 (AP), 1 (SP), 1 (V) 1 (SV)

Det alternative forslaget til Elin Nyland (AP) ble nedstemt. Forslaget lød slik: Det skulle ikke opprettes et eget arbeidsutvalg for myndighetskontakt. Formannskapet i fellesskap skulle prioritere myndighetskontakt i inneværende valgperiode. De partiene som ikke er representert i formannskapet inviteres inn i dette arbeidet.

Til info så ble ordførerkandidat Elin Nyland frikjøpt fra sin jobb i NAV for å drive valgkamp i ukene før valget i høst. Les saken her. 

Høyre-representant Rita Kilvær uttalte følgende til Østlands-Posten« Det aller tristeste er at vi nå ikke har noe handlingsrom for å redde nærværsteamet som følger opp rundt 50 barn som sliter med skolefravær. De går på alle skoler i hele Larvik, og trenger all hjelp som tenkes kan for å komme tilbake til skole, venner og aktiviteter. Det gjør vondt i hjertet at vi ikke klarer å prioritere de svakeste.»

Dette kan du da klare, Kilvær, dersom du på kommunestyremøtet 15. november får med deg representantene for H, FrP og KrF til å stemme mot opprettelse av dette arbeidsutvalget sammen med opposisjonen. Det var jo representantene for ditt parti, FrP og KrF som på formannskapets møte 8. november stemte for ordførerens forslag om å opprette et slikt utvalg.

Hvis ikke vil jo din gråtkvalte opptreden overfor ØP bare oppfattes som et spill for galleriet.

Bøkebloggen sendte sent fredag kveld saken over til både Elin Nyland, Birgitte Gulla Løken, Gina Johnsen og Rita Kilvær for å komme med en kommentar på saken før publisering.

Elin Nyland svarte raskt opp, allerde etter 13 minutter fredag kveld svarte hun opp dette:

«-Ja, dette kan jeg kort kommentere.»
«-Mitt, og Aps standpunkt er at vi som er lokale folkevalgte også har forpliktet oss til å jobbe inn mot vårt eget parti i storting og regjering. Dette gjør vi uten at vi trenger å få ytterligere godtgjørelse for det. 
Min klare oppfatning er at alle de partiene som stemte for mitt alternative forslag i formannskapet også ser på denne typen kontakt som en del av rollen som folkevalgt.
Det er svært viktig at vi jobber sammen om nasjonale saker som er av betydning for Larvik, men som kommunalt ansatt i en tid der det varsles ansettelsesstopp, ønsker ikke jeg å bidra til økte godtgjørelser.»
«-For ordens skyld var det Larvik Arbeiderparti som frikjøpte meg i den intensive valgkampen, og dette var på ingen måte en utgift for Larvik kommune.»
Ordfører Birgitte Gulla Løken svarte opp tidlig lørdag morgen kl 0640 og skrev følgende:

«-God lørdag.»

«-Saken du sikter til skal organiseres som et prosjekt, i første omgang med varighet på et år.  Bakgrunnen for forslaget er at kommunedirektør og ordfører har fått en oppfordring fra regjeringen om synliggjøre utfordringene knyttet til dagens inntektssystem. Den viktigste oppgaven for arbeidsutvalget vil derfor være å jobbe mot nasjonale politikere i Storting og Regjering for en endring i inntektssystemet. Her kommer Larvik dårlig ut, og selv en liten endring vil gi kommunen vår flere millioner å levere tjenester for. Dette er altså utgifter som kan gi betydelige inntekter, hvis vi lykkes.»
«-Tidligere varaordfører fra Arbeiderpartiet, Rune Høiseth, var frikjøpt  10% ekstra, for å utføre tilleggsoppgaver.»

«-Selv om «ingenting er fredet» er vi innstilt på å investere midler dersom bruken har et potensial til enten å øke inntektene, eller få ned kostnadene.»  

Saken skal sluttbehandles i kommunestyret 15 november 2023. Les hele innstillingen her.

Både varaordfører Gina Johnsen og Rita Kilvær har ikke gitt tilbakemelding på saken.

Bøkebloggen var ikke klar over at tidligere varaordfører Rune Høiseth var frikjøpt for 10% i perioden 2019-2023 for å utføre tilleggsoppgaver! Hva fikk egentlig Rune Høiseth til for Larviks innbyggere i denne perioden?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.