Bøkebloggen skrev 15 november 2023 saken «Har ikke Stavernhavna borettslag fått nabovarsel om etablering av en jordvoll kun 10 meter fra sin eiendom?» Les saken her.

Nå viser det seg at Larvik kommune mottok en ny mail 15 november 2023. Mailen er sendt til kommunedirektør Herheim og  byggesaksjef Wærvågen og kopi til ordfører Gulla Løken og leder i kontrollutvalget Hallstein Bast. Det står blant annet dette i mailen:

«-Jeg viser til tidligere innsendte varsler angående søppelvoll på nabotomten til Steinrevet 20 i Stavern, samt oppslag i Østlands-Posten 16.10.2023.»

«-Det er som varslet aldri utført sanering av massene og disse inneholder forurensning langt over det som på noen måte kan beskrives som ubetydelig. Dette er dokumentert gjentatte ganger av flere personer og organisasjoner, men Larvik Kommunes saksbehandler fant det ikke nødvendig å ettergå varslene.»

«-Larvik Kommune viser til at Norconsult har oppgitt at tiltaksplanen av 15.11.2016 er fulgt og at massene er sanert. Enhver som bor i Stavern kunne konstatere med egne øyne at dette aldri ble gjort. Østlands-Posten har nå dokumentert at våre varsler i 2018 og 2019 var korrekt, og at tiltakshaver ikke har vært sannferdig i sin rapportering til Larvik Kommune.»

«-Dette må nå ryddes opp i! Wærvågen uttaler til Østlands-posten at hun venter på sluttrapport for anlegget skal komme. I så fall er den på overtid, ettersom det ikke har vært byggearbeider der på 4 år, siden 2019. I følge rammetillatelsen så faller den bort når prosjektet enten ikke påbegynnes ila. 3 år, eller står 2 år uten aktivitet.» Les hele mailen her, 13 nov 2023 Brev Herheim.

Hvilke tiltak har Larvik Kommune tenkt å iverksette for å få fjernet vollen?

For å få svar på dette spørsmålet sendte vi saken over til ordfører Birgitte Gulla Løken, kommunalsjef verdiskapning og stedsutvikling Kristine Borvik, leder planutvalg Per Manvik og leder i kontrollutvalget Hallstein Bast for kommentarer før publisering.

Virksomhetsleder innbyggerkontakt og byggesak Cathrine Wærvågen svarte i ettermiddag opp og kunne meddele at det nå skjer ting i saken. Hun skrev følgende:

«-Det er korrekt slik du skriver at tillatelser etter plan- og bygningsloven faller bort dersom tiltaket ikke er igangsatt innen tre år eller har vært innstilt i mer enn to år. Håndteringen av forurensede masser (tiltaksplanen) er godkjent etter forurensningsloven og tilhørende forskrifter 04.04.17. Bortfalls-bestemmelsen i plan- og bygningsloven gjelder ikke vedtaket fattet etter forurensningsloven.»
«-I tiltaksplanen ble det skissert en generell heving av terrenget på eiendommen med 60 cm. Kommunen har nå mottatt sluttrapporten og vil vurdere denne opp mot forutsetningene i 2017-vedtaket. En mindre jordvoll mot/på Steinrevet 18, kan ses på bilder fra begynnelsen av 2000-tallet. Er det gjort endringer av vollen som aldri er søkt om/godkjent etter plan- og bygningsloven, vil vi måtte vurdere å pålegge det fjernet. Ettersom vollen ligger i nabogrensen, kan det også bli en privatrettslig oppfølging, men dette er utenfor bygningsmyndighetenes ansvarsområde.»

Ordfører Birgitte Gulla Løken svarte også raskt opp med denne korte tilbakemeldingen:

«-Jeg sitter litt vanskelig til i dag.» 

Hallstein Bast og Per Manvik har ikke svart opp. Mulig det er en vanskelig sak for dem begge?

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.