Bøkebloggen skrev om denne hyttesaken i Kjose 29 januar 2024 og saken hadde tittelen «Per Manvik-Dette var hard kost fra grunneier Stensrud i Kjose.» Les hele saken her.

Tirsdag 30 januar 2024 ble saken behandlet i PU møte. Du kan høre opptaket fra møtet her. Spol frem til 58:40 for å høre saken.
Denne gangen var det Marie Offenberg som hadde fått tildelt oppgaven med å legge frem et vedtak mot kommunedirektørens forslag.

Hyttesone M 76 Kjose , foreslått av Marie Anker Offenberg, Høyre.

Saken gjelder klage på vedtak om omgjøring av vedtak hyttesone M76, Kjose – gbnr. 4146/5/8.

Vedtak:

Etter en konkret helhetsvurdering mener planutvalget at forvaltningslovensbestemmelser nevnt over kommer til anvendelse og tar klagen på omgjøringsvedtaket til følge.

Godkjenningsvedtak av 28.6.22 blir stående. Innrettelseshensynet gjør seg i stor grad gjeldende, tatt i betraktning hvor lang tid som har gått fra tiltakene ble gjennomført til vedtak om omgjøring ble fattet. Du kan lese hele vedtaket i saken her.

Votering:

Det ble votert alternativt over kommunedirektørens forslag til vedtak satt opp mot Offenberg, H sitt forslag. Offenberg sitt forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

5 = H 2, Frp 2, Krf 1 4= Ap2,SV1, Sp1

Nå viser det seg i ettertid at det har dukket opp et møtereferat datert 16 januar 2024 i postlistene som ble sendt ut til medlemmene i PU. Referatet kommer fra virksomhetsleder Cathrine Wærvågen. Referatet er fra et møte som er avholdt mellom Per Manvik, Marie Offenberg, Cathrine Wærvågen og Silje Vestre. Les hele referatet her, 8 jan 2024 Referat møte Kjose hytte

Og nå viser det seg at saken på nytt vil havne i Planutvalget. Både grunneier Kristian Stensrud, Vestfold Vann AS og Mattilsynet har klaget inn vedtaket som politikerne vedtok 30 januar 2024.

Grunneier Kristian Stensrud skriver blant annet dette i sin klage som er datert 15 februar 2024:

«-Jeg vil innlede denne klagen med å presisere at det er sterkt beklagelig at det skal fortsatt brukes ressurser på denne saken som er endelig avgjort i offentlig forvaltning. Hovedansvaret for status og ressursbruk ligger primært hos Planutvalget i Larvik gjennom utvalgets gjentatte omgjøringer av administrasjonens vedtak.»

«-Min konklusjon i denne saken, er at Statsforvalter må annullere Planutvalgets vedtak av 30/01-2024, samt opprettholde Statsforvalters vedtak av 11/06-2021. Det er for meg berettiget å stille spørsmål om PUs håndtering av denne saken som jeg vil hevde bør være gjenstand for uavhengig gransking.»

«-Jeg ser det som nødvendig å nok en gang ta opp den historiske tråden i saken med referanse til hva som foreligger av fakta. Jeg vil i den sammenheng drøfte noen av de fremsatte påstander siden Statsforvalter fattet sitt endelige vedtak av 11/06-2021. l den forbindelse er det nødvendig å se på tidslinjer.» Les hele klagen her, 15 feb 2024 Stensrud klage Og se alle vedlegg i klagen her.

Mattilsynet skriver blant annet dette i klagen som er datert 21 februar 2024:

«-Mattilsynet uttaler seg til søknader og plansaker som sektormyndighet på områdene drikkevann, plantehelse, fiskehelse/fiskevelferd og dyrehelse/dyrevelferd. I denne saken er det beskyttelse av drikkevannet som er vårt anliggende.»

«-Mattilsynet er kjent med at den aktuelle saken har pågått i en årrekke i Larvik kommune. Det er gitt begrenset med uttalelser i saken, da kommunen ikke har sendt dokumenter i saken til uttalelse hverken til Mattilsynet eller til Vestfold Vann IKS.
Som statlig myndighet for drikkevann, forventer Mattilsynet å bli involvert som høringsinstans for søknader og vedtak som gjelder dispensasjoner og byggetiltak innenfor 100- metersgrensen i sonen for sikring av nedslagsfelt drikkevann – H110_1 Farris (KPA §8-1, 1). Dette er ikke gjort tidligere i denne saken.» Les hele klagen her, 21 feb 2024 Mattilsynet klage

Vestfold Vann AS har også sendt inn klage 22 februar 2024 og skriver blant annet dette:

«-Vi viser til melding om Planutvalgets vedtak i sak 006/24 den 05.02.2024 fra tilsynsjurist Thor Håkon Lindstad. Vestfold Vann IKS (VV) oppfatter utfra mottatt melding at vi har hørings- og klagerett på vedtaket.

«-Som en av interessepartene for drikkevannsressursene i Farris, forventer VV å bli involvert som høringsinstans for søknader og vedtak vedrørende dispensasjoner og byggetiltak innenfor 100- metersgrensen i sonen for sikring av nedslagsfelt drikkevann – H110_1 Farris (KPA §8-1, 1). Dette er ikke gjort tidligere i denne saken. VV registrerer også at godkjenningsvedtaket av 28.06.2022 som omgjorde kommunens pålegg om retting med endelig vedtak hos Statsforvalteren, heller ikke ble gjort på en forvaltningsmessig betryggende måte.Les hele klagen her, 22 feb 2024 Vestfold Vann klage

Bøkebloggen har sendt over saken før publisering både til leder av PU Per Manvik og medlem/gruppeleder Høyre Marie Offenberg for en kommentar.

Per Manvik svarte oss raskt opp i dag tidlig og kom med denne tilbakemeldingen:

-God morgen. 
-Denne saken viser klare skillelinjer mellom politiske vurderinger og grunneiers vurderinger.

-Det politiske flertall har gjentatte ganger vist ved vedtak at tiltakshaver (hytteeier) har retten på sin side mens kommunedirektøren feilaktig velger å støtte grunneier.

-Det at kommunedirektøren ikke har varsla Mattilsynet og Vestfold Vann og sitt eget vannverk i Gopledal er vel ikke så merkelig siden saken nå i stor grad dreier seg om krav om riving av bygningsmasse som har stått der i en årrekke.

-Mattilsynet og Vestfold Vann AS er jo kjent for å furte offentlig hvis de ikke får mulighet til å svare nei – som de pleier. Les hele mailen til Manvik her, 29 feb 2024 Kommentar fra Per Manvik

Marie Offenberg svarte oss også raskt opp med denne tilbakemeldingen:

-Tanken bak forslaget er å få saken over til Statsforvalter slik at juridisk avdeling kan se på innrettelseshensynet iht. forvaltningslovens regler, hvor hytteeier i god tro har innrettet seg etter et godkjenningsvedtak fra byggesak. 

-Kan også nevne at innvendingene fra Mattilsynet fremstår prinsipiell heller enn iht. en konkret vurdering. De skriver blant annet «Mattilsynet mener at vedtaket som nå er fattet vil føre til en utvidet bruke av hytte-området….» – noe som ikke er korrekt. Det er tvert imot fjernet areal nærmest Farris, noe som vanligvis regnes som en fordel. 

-Saken her dreier seg med andre ord om en innbygger som har handlet i god tro og må ta konsekvensene av en feil gjort av forvaltningen. Så får vi se da, hva Statsforvalter mener. Jeg vil anta at absolutt alle ønsker denne saken avgjort og ferdigstilt. Disse klagerundene har tatt kolossalt med tid i alle ledd.  Les hele mailen til Offenberg her, 29 feb 2024 Kommentar fra Marie Offenberg

Siden saken nå på nytt er klaget inn så vil kommunedirektør gjøre et nytt vedtak som antagelig vil komme til behandling i Planutvalget 16 april 2024 og så bli sendt over til juridisk avdeling hos Statsforvalter.

 

Les også tidligere sak om «Amnesti, klovner og nettroll» her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *