Som de fleste husker ble det avholdt et stort folkemøte på Bøkeskogen Eldresenter rett før valget i september 2015. Møtet var arrangert av pårørendegruppa på Yttersølia sykehjem og lokalavsien streamet det direkte ut på nettet. 
Både politikere fra alle partiene og kommunalsjef for Helse og omsorg i Larvik var tilstede. Spesielt politikerne ble bekymret over å høre video opptak hvor det kom fram at de ansatte har så liten tid til hver enkelt beboer at de noen ganger ikke har noe annet valg enn å la avføringen gå i buksa.
Siden møtet ble holdt i forkant av valget så var de selvfølgelig ALLE enig om at her måtte det handlig til. På slutten av møtet tok i hvert fall de fleste av dem imot Bredveis utfordring om å danne et eget utvalg for å utrede hva som skal til for å gi kommunens eldre det tilbudet de fortjener.

Nå har det gått 6 måneder siden folkemøtet. Ting tar tid i politikken og administrasjonen, men på siste møtet i Helse og omsorgskomiteen ble det enstemmig vedtatt at det settes ned et utvalg hvor det leies inn profesjonell konsulenthjelp for kr 200 000,- ( Teksten under er klippet ut fra kommunens saks dokument)
——————————————————————————————————————————————————————-

1. Rådmannen igangsetter en kartlegging av bemanningen, kvaliteten og pleietyngden i sykehjemmene og i de heldøgns bemannede omsorgsboligene i Larvik kommune.

2. Utreding skal munne ut i en sak med anbefalinger som fremlegges for politisk behandling høsten 2016.

3. Ansattes representanter og eksterne interessenter involveres i utredningen 

Sykehjem og heldøgns bemannede omsorgsboliger er svært ressurskrevende tjeneste. Larvik kommune har et må om mestring i alle livets faser, og det gjelder også i livets siste fase og for de som trenger heldøgns omsorg.
Rammene for disse tjenestene ligger i helse og omsorgstjenesteloven og en egen verdighetsgaranti.
Det er viktig å sikre at tjenestene er innenfor rammene av lovkrav og verdighetsgarantien. Det er kommet informasjon om at det er brudd på verdighetsgarantien og dette må utredes. Larvik kommune økonomiske utfordringer i årene som kommer og forslag til tiltak må sees i sammenheng med den økonomiske virkeligheten kommunen står ovenfor.
Kommunen har en rekke døgnbemannede boliger og i kartleggingen bør man se på helheten av disse, for å vurdere mulige tiltak som sikrer forsvarlig fordeling av ressursene.
Det anbefales en ekstern bistand til utredningen av fagpersonell som er kjent med problematikken og har utført lignende utredninger i andre kommuner. Det innhentes også sammenligningsgrunnlag fra andre kommuner.
Rådmannen vil fremme en politisk sak med utredningen og forslag til tiltak høsten 2016. 
—————————————————————————————————————————————————————————–

Følgende kommentarer kom fra medlemmene i onsdagens møte i Omsorgs komiteen :
«Verdighetsgarantien er ikke verdt papiret den er skrevet på.»
«Å få til en bedre eldreomsorg er ikke gratis. 200.000 er «peanuts» i den store haugen av penger som går ut til eldreomsorg i kommunen.»

Bøkebloggen ønsker til slutt å komme med en stor takk til Kristine Brekke Nilsen / +resten av pårørendegruppa på Yttersølia sykehjem. Det er takket være deres engasjement de siste årene som nå har ført til at administrasjonen og politikerne i Larvik nå skjønner at omsorgen er underbemannet.