Norsk Stein/Stema Shipping AS som driver sin virksomhet i Larvik Havnevesens kaianlegg i Svartebukt har i 2016 utvidet anlegget med lekteren Stema Barge 2. Denne er 42 meter bred, 135 meter lang og har ligget permanent ved kai i over et år. Tidligere har lekteren vært brukt til utskiping av skrotstein slik driftsbestemmelsene tilsier. Lekteren brukes nå som en permanent forlengelse av kaianlegget til å kunne betjene større og motoriserte skip. Dette medfører betydelig mer støv- og støybelastning enn det reguleringsbestemmelsene tillater. Les hele saken her.

Falster hadde klaget flere ganger til Norsk stein AS som opererer Svartebukt havn. Når de trenerte og ikke fjernet skipene gikk Falster til kommunen for å anmelde ulovlighetene  og brudd på regulerings-bestemmelsene.

Fredag 13 november 2020 klager advokat Os, som bistår familien Falster, inn vedtaket fra PU 20 oktober. Les hele klagen her. 

Fredag 25 november 2020 svarer advokat Sand AS, som bistår Norsk Stein AS, opp klagen. Les den her.

Tirsdag 8 desember 2020 ble saken på nytt behandlet i Planutvalget.

Planutvalget tok klagen til orientering.

Planutvalget oversender saken direkte til Fylkesmannen uten å omgjøre gjeldende vedtak.

Votering:
Det ble votert alternativt over kommunedirektørens forslag til vedtak satt opp mot Omholt, Sp sitt forslag. Omholt sitt forslag ble vedtatt med 8 stemmer.
8= Sp 2, Ap 2, V 1, R 1, H 1, FrP 1
1= BL 1

Vi vil samtidig informere våre lesere om at Larvik kommune er stevnet i den samme saken og det er satt av fem dager til saken i Vestfold tingrett (Larvik tinghus)  fra 15-19 februar 2021.

Det blir nå spennende å se om Fylkesmannen vil behandle saken før rettssaken i februar 2021 eller om de vi avvente en eventuell dom i Larvik tingrett.

Og hva har Sør-Øst Politidistrikt gjort med saken etter å ha mottatt en anmeldelse i 2018 på brudd på reguleringsbestemmelsen i Svartebukt? Les hele anmeldelsen her. 

I tillegg har Larvik kommune nå mottatt flere varsler fra naboer som meldte inn dette i 2018, men varslene ble aldri besvart. Les hele varselet her. 

 

Les også tidligere sak om Svartebukt  på denne link

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *