Det skal etableres en kommunal pumpestasjon i Svinevika som vil pumpe til den eksisterende pumpestasjonen i Kjerringvik v/ båthavnen. Dette avløpssystemet vil bidra til å gjøre det mulig å knytte en del av boligbebyggelsen nord for Kjerringvik og hytteområdene ved Svinevika, Rød og Håkavika til kommunalt avløpsnett.

Bøkebloggen skrev om saken 3 september 2022 og du kan lese den her. Vi skrev også saken «Har ikke Larvik kommune og Norconsult lest gamle dokumenter fra Tjølling kommune» 17 september 2022. Les hele saken her. 

Førstkommende tirsdag 15 november skal saken på nytt behandles i Planutvalget. Det har kommet inn en godt dokumentert klage fra nærmeste nabo Inger Karlberg den 4 oktober. Hun avslutter sin klage med blant annet dette:

«Jeg stiller spørsmål ved hele den kommunale prosessen fram mot vedtaket av 20.9.2022, og ber statsforvalteren se på min klage. Vedleggene utdyper fakta og merknader i saken fra 4.8.2021.»

«Jeg stiller et stort spørsmål ved at kommunen kan fatte et vedtak i en tydelig konfliktsak, basert på et privat firmas udaterte og usignerte notat, på en skisse av streker på et flyfoto og derav et forbehold om en dispensasjon som ikke foreligger på avgjørelsestidspunktet. Jeg mener samlet sett at det er urimelig at naboer, velforening og grunneier må stille krav til kommunen når det gjelder å føre forvaltningen av et fellesområde til fellesskapets beste.»Les hele klagen her. Det har også kommet inn en klage fra naboene Larsen/Fevang og den kan leses her. 

Det er tilsynsjurist Thor Håkon Lindstad som også denne gangen har behandlet de nye klagene. Han innstiller på at klagene skal avvises og at saken sendes Statsforvalter som klageinstans.

KOMMUNEDIREKTØRENSFORSLAG TIL VEDTAK:

«Klagene fra fam. Larsen/Fevang datert 11.10.22, og fra Inger Karlberg datert 04.10.22, tas ikke til følge, og oversendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som klageinstans.» Les Lindstads innstilling her.  Og les alle vedleggene i saken her.

Til info så ble møte i PU 15 november streamet og du kan høre behandlingen her. (Spol frem til 41:20.)

I dagens møte hadde hadde Karin Frøyd fra Venstre sendt inn et forslag om at parkeringsplass IKKE skulle utvides, men at kommunen beholdt  hele dagens grøntareal.

Hele forslaget her:

«Klage fra Inger Karlberg, datert 04.10.22, på ny parkeringsplass (gbnr. 1090/56) imøtekommes. Planutvalget mener at LNF-formålet på gbnr. 1090/56 skal opprettholdes med unntak av planlagt asfaltert adkomst til pumpehuset. Øvrige areal får et grønt dekke etter at VA-anlegg er bygd ferdig. Det vises til dispensasjon fra arealformålet LNF og byggeforbudet i strandsonen, jamfør pbl. § 1-8. Dispensasjonsvilkårene anses ikke oppfylt.»
Øvrige klager datert 04.10.22 og 11.10.22, imøtekommes ikke.

Karin S. Frøyd, Venstre

Kommunedirektørens forslag ble vedtatt mot 1 stemme fra Venstre.

Det betyr at saken sendes inn til Statsforvalter som klageinstans.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *