21 juli 2016 ga Larvik kommune rammetillatelse av første del av Gartnerløkka på Østre Halsen.

«Vedtak – rammetillatelse for oppføring av 2 x 4 kjedede eneboliger med garasjer og bolig med 3 boenheter og garsjer på eiendommen gbnr. 1002/61 – Tolstrupveien. Dispensasjon fra reguleringsplan for Gartnerløkka.»

Utbygger var FG Bolig AS og ansvarlig søker var PV Arkitekter AS. Saksbehandler i Larvik kommune var rådgiver Trond Horn Fonn. Les hele vedtaket her, Vedtak – rammetillatelse for oppføring av 2 x 4 kjedede eneboliger med garasjer og bolig med 3 boenheter og garsjer på eiendommen gbnr. 1002:61 21 juli 2016

8 november 2017 ga Larvik kommune en ny rammetillatelse på prosjektet.

«Vedtak – rammetillatelse til oppføring av 10 boenheter på eiendommen gbnr. 1002/61 – Tolstrupveien. Saken gjelder søknad datert 18.08.2017, etter plan- og bygningsloven § 20-2 jf. § 20-3, om rammetillatelse til oppføring av 10 boenheter i form av 2 stk. 4-mannsbolig og en tomannsbolig på eiendommen gbnr. 1002/61.»

Utbygger var FG Bolig AS og ansvarlig søker var fortsatt PV Arkitekter AS. Saksbehandler i Larvik kommune var rådgiver Trond Horn Fonn. Les hele vedtaket her, Vedtak – rammetillatelse til oppføring av 10 boenheter på eiendommen gbnr. 1002:61 8 nov 2017

I 2017 forsvant PV Arkitekter AS ut av prosjektet og ny ansvarlig søker It-TEK AS fikk 8 november 2017 igangsettingstillatelse, dvs samme dag som rammetilatelse ble gitt til PV Arkitekter AS. Saksbehandler i Larvik kommune var også her rådgiver Trond Horn Fonn.

«Vedtak – igangsettingstillatelse for grunnarbeider for felt BK og BK3 – Tolstrupveien – gbnr. 1002/61.It-Tek AS, Norconsult AS og Bjørn & Øyvind Tveter AS, Grunnteknikk AS og Rambøll Norge AS har erklært ansvar i prosjektet.» Les hele vedtaket, Vedtak – igangsettingstillatelse for grunnarbeider for felt BK og BK3 – Tolstrupveien – gbnr. 1002:61 8 nov 2017

21 juni 2019 er en del av boligene ferdigstilt og det søkes om midlertidig brukstillatelse. Ansvarlig søker er It-TEK AS og rådgiver Trond Horn Fonn utsteder vedtaket allerede 24 juni 2019.

«Gartnerløkka16.
Frist for ferdigstillelse settestil 25.01.2020 Arbeid som gjenstårer: Gartnerløkka4,6,8,10,12 og 14.» Les hele vedtaket her, Midlertidig brukstillatelse 24 juni 2019

28 august 2019 er en ny bolig ferdigstilt og det søkes om midlertidig brukstillatelse. Ansvarlig søker er It-TEK AS og rådgiver Trond Horn Fonn utsteder vedtaket allerede samme dag 28 august 2019.

«Gartnerløkka 6
Frist for ferdigstillelse settestil 25.01.2022. Arbeid som gjenstår er: Gartnerløkka 4,6,8,10,12,14″ Les hele vedtaket her,Midlertidig brukstillatelse 28 august 2019

13 september 2019 er en ny bolig ferdigstilt og det søkes om midlertidig brukstillatelse. Ansvarlig søker er It-TEK AS og rådgiver Trond Horn Fonn utsteder vedtaket 3 oktober 2019.

«Gartnerløkka 4
Frist for ferdigstillelse settes til 25.01.2022. Arbeid som gjenstår er: Gartnerløkka 10,12,14.» Les hele vedtaket her, Midlertidig brukstillatelse 3 oktober 2019

15 november 2019 er en ny bolig ferdigstilt og det søkes om midlertidig brukstillatelse. Ansvarlig søker er It-TEK AS og rådgiver Trond Horn Fonn utsteder vedtaket 18 november 2019.

«Gartnerløkka 10.
Frist for ferdigstillelse settes til 25.01.2021 Arbeid som gjenstår er Gartnerløkka 12 og 14.» Les hele vedtaket her, Midlertidig brukstillatelse 18 november 2019.

10 desember 2019 er en ny bolig ferdigstilt og det søkes om midlertidig brukstillatelse. Ansvarlig søker er It-TEK AS og rådgiver Trond Horn Fonn utsteder allerede samme dag vedtaket 10 desember 2019.

«Gartnerløkka 14.
Frist for ferdigstillelses ettes til 01.02.2020 Arbeid som gjenstår er: Gartnerløkka 12.» Les hele vedtaket her, Midlertidig brukstillatelse 10 desember 2019

7 september 2020 er en ny bolig ferdigstilt og det søkes om midlertidig brukstillatelse. Ansvarlig søker er It-TEK AS og nå har rådgiver Trond Horn Fonn sluttet i Larvik kommune. Ny saksbehandler Terje Karlsen utsteder vedtaket 15 september 2020.

Til info så var Trond Horn Fonn involvert i et byggeprosjekt i 2017 som ble gransket. Se saken fra NRK her.

«Gartnerløkka 12.
Frist for ferdigstillelse settes til: 01.11.2020 Arbeid som gjenstår er: Mindre arbeider» Les hele vedtaket her, Midlertidig brukstillatelse 15 september 2020

8 juni 2021 sender tilsynsjurist Lindstad ut et brev til ansvarlig søker hvor han ber om redegjørelse – Tilsyn eller ulovlighetsoppfølging – Terrenginngrep.
«Larvik kommune vil informere om at vi har fått henvendelser om stadig sig av jord i skråningen ned fra Gartnerløkka 2-16 (BK1, L1 og BK2) mot naboene i Rekkevikløkka i sør. Vi har også mottatt meldinger om setningsskader.» Les hele brevet her, Tilsyn eller ulovlighetsoppfølging – Terrenginngrep 8 juni 2021

19 juni 2021 svarer daglig leder Tom R. Jacobsen i Larsen Maskin AS opp på varselet.
«Vi viser til brev fra byggesaksbehandler Lindstad i Larvik kommune av 8/6-2021, og har følgende kommentarer / forslag:

Pkt. 1. Vi anbefaler at skråningen sikres i følge vedlagte skisse, med steinblokker i 2 lag, totalt ca 1 meters høyde. Skråningen over blokkene graves ut til skråning < 1:1, som er stabil for denne type masser. I tillegg kles skråningen med matjord som tilsås.

Pkt. 2. Bilder tatt nylig viser at det sannsynligvis må være gravd på eiendommen i Rekkevikløkka av andre. Kummen i forkant stikker opp ca 0,5 meter over bakkenivå. I tillegg er terrenget ved gjerdet mot naboen også et godt stykke høyere enn det «nye» terrengnivå hos Rekkevikløkka.
Vår maskinfører bedyrer at han ikke har gravd det ut slik.» Les hele brevet her,Larsen Maskin AS Svar terrengoppfylling 19 juni 2021 og resten av dokumentene her.

23 august 2021 svarer tilsynsjurist Lindstad opp og skriver følgende:
«Ja, vi har ikke ytterligere spørsmål på nåværende tidspunkt:
1. Eventuelle vesentlige endringer sammenlignet med godkjent terrengprofil forutsettes omsøkt.
2. Sikringsplikten under arbeidet forutsettes overholdt.
3. Vi noterer oss at setninger er løpende registrert.» Les svaret her,Svar fra tilsynsjurist 23 august 2021

28 september 2021 har det på nytt vært kommunikasjon mellom Larvik kommune og utbyggere, men dette er skjult for offentligheten.

Men så plutselig 4 april 2022 skriver bygningsinspektør Tom Mangelrød ut ferdigattest på hele prosjektet.

«Ferdigattest er gitt med bakgrunn i søknad om ferdigattest.
Det er ikke gitt opplysninger om at det forekommer endringer i forhold til godkjent dokumentasjon for tiltaket. Tiltaket forutsettes således utført i tråd med gitt tillatelse.» Les hele ferdigattesten her, Ferdigattest 4 april 2022

Og dagen etter, dvs 5 april 2022 skriver bygningsinspektør Tom Mangelrød ut en ny ferdigattest.

«Ferdigattest er gitt med bakgrunn i søknad om ferdigattest.
Det er ikke gitt opplysninger om at det forekommer endringer i forhold til godkjent dokumentasjon for tiltaket. Tiltaket forutsettes således utført i tråd med gitt tillatelse.» Les hele ferdigattesten her,Ferdigattest 5 april 2022

Så er det ny dialog fra Larvik kommune 31 august 2022, «Spørsmål om eventuell bortfalt tillatelse og befaring» og «Ingen konkret ferdigstillelsesfrist og befaring ikke aktuelt.» Begge skjult for offentligheten.

20 september 2022 godkjenner Planutvalget en mindre reguleringsendring som var fremmet av Breili og Partnere AS på vegne av FGBolig AS.

«Området er regulert til boligformål, lekeareal og veg i gjeldende reguleringsplan for Gartnerløkka. Området er i kommunedelplan for Larvik by 2021-2033 avsatt til boligbebyggelse og uteoppholdsareal.» Les hele vedtaket her, Mindre endringavreguleringsplan for Gartnerløkka, 20 september 2022 og her er alle dokumenter.

Så er det ny dialog fra Larvik kommune 22 februar 2023, «Vil vurdere riktigheten av ferdigattest – Tilsyn eller ulovlighetsoppfølging» Dette er også skjult for offentligheten.

3 mars 2023 har tilsynsjurist Lindstad sendt ut «Varsel om opphevelse av ferdigattest for BK1, BK2 ogBK4 – Nybygg i  Gartnerløkka 2-8,10-16 og 13.»

«Etter bekymringsmelding og nærmere ettersyn vurderer vi at ferdigattest datert 05.04.22 for Gartnerløkka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 og16 (BK1, BK2 og BK4) kan synes gitt på sviktende grunnlag. Tre vesentlige rekkefølgekrav er ikke godtgjort oppfylt i forbindelse med søknad om ferdigattest. På den bakgrunnen vurderer virksomhet innbyggerkontakt og byggesak å oppheve nevnte ferdigattest som et ugyldig vedtak.» Les hele varselet her, Varsel om opphevelse av ferdigattest 3 mars 2023

8 mai 2023 sender tilsynsjurist Lindstad ut et nytt alvorlig brev til FG Bolig AS og skriver blant annet dette:

«Larvik kommune vil informere om at vi har blitt oppmerksom på en rekke tiltak oppført i strid med diverse bestemmelser i reguleringsplanen i Gartnerløkka 15 til 37.»

«Vi kan ikke se at det er dispensert for noen av forholdene i forbindelse med forutgående byggesaksbehandling, se vedlagt rammetillatelse fra 08.11.17 og tilhørende situasjonsplan.»

«Bygningene har som kjent midlertidig brukstillatelse, men ennå ikke ferdigattest.» Les hele brevet her, Ulovlighetsoppfølging – Diverse tiltak utført i strid med reguleringsplanen mai 2023

Er ikke dette nå en sak som burde vært sendt over til Statsforvalter for full granskning av Larvik kommune?

Og hvorfor har ingen politikere i Planutvalget tatt tak i denne saken?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *Gartnerløkka