Kjerringvik nord er et kommunalt prosjekt som består nytt avløpsanlegg fra Svinevika til Kjerringvik, og etablering av ny og igjenfylling av eksisterende vannledningen på strekningen. Bøkebloggen skrev en sak om dette 26 juni 2022. Les saken her.

Det skal etableres en kommunal pumpestasjon i Svinevika som vil pumpe til den eksisterende pumpestasjonen i Kjerringvik v/ båthavnen. Dette avløpssystemet vil bidra til å gjøre det mulig å knytte en del av boligbebyggelsen nord for Kjerringvik og hytteområdene ved Svinevika, Rød og Håkavika til kommunalt avløpsnett.

Ca. 15 boliger og ca. 200 hytter vil på lengre sikt kunne bli tilknyttet det kommunale avløpsnettet i dette prosjektet. Avløpsvannet transporteres i overføringssystemene via Ula, Bjønnes, Hølen og til Lillevik renseanlegg. Les saken her.

Sivilombudet har 11 mai 2023 fått en ny henvendelse fra en hytteeier som er nærmeste naboen til prosjektet i Svinevika. Hun skriver blant annet dette:

«-Jeg ønsker en kontroll og gjennomgang av offentlige myndigheters ansvarsområde, forvaltningsansvar, prosedyre og vedtak i denne saken. Kommunen kan ikke svare på hvorfor parkering for besøkende må anlegges samtidig og som del av etablering av et vann- og avløpsanlegg. Det eksisterer allerede et stort parkeringsanlegg tilknyttet kommunalt areal i det samme friområde (kapasitet for 40-50 biler). Kommunen har lagt tiltaksgrense både i plan- og byggesak midt på sletta, dvs. i et gammel grenseskille mens de selv eier begge områdene og begge er avsatt til grønt formål i kommuneplanen.»

«-Jeg mener at Larvik kommune har bevisst misbrukt pbl. §§ 5-1 og 5-2 for å kunne innføre ny arealbruk (parkeringsareal i gbnr. 1090/56) fremfor kun å tilbakeføre området slik det var før anleggsstart og i tråd med byggeforbudssonen, LNF-området og kommuneplanen.»

«-Saken ble fremmet for Sivilombudet den 10.6.2022. Sivilombud avsluttet saken den gang da endelig avgjørelse på klage ikke forelå. Endelig klage fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark foreligger, datert 9.3.2023. Jeg ber nå om at denne saken tas opp igjen.»

«-Jeg mener at kommunen ikke har hjemmel til å innføre parkeringsanlegg for besøkende til badevik/kyststi når prosjektet/tiltaket gjelder etablering av vann- og avløpssystem. Det hjelper lite at kommunens endelige vedtak gjelder et redusert parkeringsareal dersom det i utgangspunktet ikke er anledning til å innføre parkering da tiltaket gjelder vann- og avløpsanlegg. Parkering for besøkende er etter min mening ikke å anses som nødvendig for å kunne etablere og drifte et vann- og avløpsanlegg.»

«-Saken har vært avgjort av kommunen på forhånd. Prosessen viser at det var ubeleilig at det ble satt søkelys på medvirkningsretten. Kommunen har etter min mening også innskrenket påvirkningsmulighetene ved å redusere en ikke varslet reguleringsplan til en begrenset byggesak.»

«-Slik jeg forstår medvirkning i plan- og bygningsloven, er dette for at alle parter skal bli hørt, og de best mulige løsningene skal kunne vurderes og godkjennes. Tillitt til en kommunal saksbehandling og troverdighet er for meg i denne saken svekket. Saken viser med kommende presedensvirkning at manglende medvirkningsrett faktisk er lønnsomt for kommunen der kommunen selv er tiltakshaver og med forventing om at kommunen burde både kunne lovverket og forvalte plan- og bygningsloven korrekt.» Les hele brevet her,Sivilombudet -Svinevika-Larvik kommune

Hva nå kommunedirektør Gro Herheim, er det bare å vente på et nytt varsel fra Sivilombud Hanne Harlem?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *