Larvik og Omegns Turistforening sendte 23 januar inn en søknad til Larvik kommune om å etablere en badeplass ved Farris. Det står blant annet dette i søknaden:

Larvik og Omegns Turistforening (LOT) søker med dette om å anlegge en tilrettelagt badeplass på deler av gbnr. 3012/14 ved Farris. Badeplassen skal være universelt utformet og tilpasset bl.a. rullestolbrukere og synshemmede.

Vi er kjent med at området er avsatt til naturområde/grønn struktur i Kommuneplanen og innenfor sikringssonen av grunnvannsforsyning. Vi søker derfor dispensasjon fra dette.

Siden tiltaket ved Dalheim ble skrinlagt har LOT sett seg etter nye arealer ved Farris for å etablere en badeplass tilpasset alle. Vi har vært i dialog med grunneieren Treschow Eiendom (Farriseidet Utvikling AS) og de har vært positive til tiltaket. Les hele søknaden her, Søknad 24 januar 2023.

Byggesak i Larvik kommune ga avslag på søknaden 7 mars 2023 og skriver blant annet dette i vedtaket:

Larvik kommune avslår søknad om dispensasjon mottatt 21.02.2023 fra byggeforbudssonen mot Farris i kommunedelplanens arealdel § 2-10 pkt. 2 og 8-1 pkt. 1 samt fra arealformålet grønnstruktur- naturområde for etablering av badeplass. Vilkårene for å gi dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 er ikke tilstede. Les hele avslaget her, Avslag 7 mars 2023

Avslaget blir påklaget 14 mars 2023 av nestleder Tom Aasrum i Larvik og Omegn Turistforening og skriver blant annet dette:

Vi tror avslaget delvis kan være gitt på grunn av en feil opplysning i saken eller misforståelse av hva tiltaket dreier seg om. Det står i vedtaket at det skal anlegges en badeplass.
Det er direkte feil.
Det skal ikke anlegges en badeplass. Badeplassen er der fra før. «Skjæret».
Det søkes om at badeplassen skal bli tilrettelagt for bevegelseshemmede.
Det gjøres ved å etablere en parkeringsplass for bevegelseshemmede og en baderampe ut på stranden i Farris.

Det er i tillegg tegnet inn et par plattinger og et toalett. De to siste elementene er ikke nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Det som først og fremst er ønskelig er å få etablert en rampe for bevegelseshemmede ut i Farris slik at alle skal ha like muligheter til å bade i ferskvann ved Farrishavløya som alle andre. Det ønskes også at det skal bli parkeringsplass spesielt øremerket og skiltet for bevegelseshemmede i forbindelse med dette. Les hele klagen her, Klage fra LOT 14 mars 2023

Saken blir behandlet i Planuvalget 16 mai 2023 og administrasjonen innstiller på nytt avslag. Marie Offenberg kommer med et forslag om at søknaden skal godkjennes. Det blir votert alternativt over kommunedirektørens forslag til vedtak satt opp mot Offenberg, H sitt forslag.

Planutvalget mener at kriteriene for å innvilge dispensasjon til å etablere baderampe ut på stranden og parkeringsplass for biler med tillatelse til handikapparkering er oppfylt, og benytter «kan-skjønnet» til å ta klagen fra LOT til følge.

Offenberg sitt forslag ble enstemmig vedtatt. Les hele vedtaket fra PU her, Planutvalg 16 mai 2023

Mattilsynet sender 2 juni 2023 inn en klage på Plauntvalgets vedtak og skriver blant annet dette:

Mattilsynet er statlig myndighet for drikkevann med ansvar for å ivareta nasjonale og regionale føringer i saker som kan påvirke drikkevannet. Vi har en tydelig praksis overfor kommunene for å ha en enhetlig forvaltning av aktiviteter som kan utgjøre en økt fare for forurensning av drikkevannskilder.

Når Mattilsynet gir uttalelser til dispensasjonssøknader, veier hensynet til drikkevannet alltid tyngst. Nye tiltak innenfor 100-metersgrensen til Farris aksepteres ikke og ingen tiltak er viktigere enn hensynet til drikkevannet.
Mattilsynet mener at tiltaket det nå er gitt dispensasjon for, vil gjøre området mer attraktivt og dermed føre til en utvidet bruk av området knyttet til drikkevannskilden Farris.

Vi mener at Larvik kommune må etterleve sine egne bestemmelser og praktisere en føre var holdning som ikke skal bidra til økt aktivitet i nedbørsfeltet til drikkevannet. Les hele klagen her, Klage Matilsyn 2 juni 2023

Vestfold Vann IKS sender 30 mai 2023 inn klage på Planutvalgets vedtak og skriver blant annet dette:

Forurensningsanalysen anbefaler at tilrettelegging for bading i Farrisvannet ikke bør skje. Langtlevende patogener fra badende kan forurense drikkevannet dersom barrierer i vannbehandlingen eller prosessen på vannverkene svikter. Erfaring etter utbygging av ny E18 og modellsimuleringer i NIVA-rapport «Fare for forurensning av drikkevannsinntakene i Farris» (6464- 2013), som ble utarbeidet i forbindelse med utbyggingen, viser at forurensning, avhengig av vindretningen, kan fraktes nordover i vassdraget.

Selv om tiltaket er justert og redusert i omfang, vil tiltaket fremdeles tilrettelegge for ny og økt aktivitet i og rundt Farrisvannet. Vannverkseierne mener på bakgrunn av dette at tiltaket ikke kan innvilges dispensasjon fra hensynssonebestemmelsen i arealplanen. Les hele klagen her, Klage Vestfold vann 30 mai 2023

Saken blir på nytt  behandlet i Planuvalget 20 mai 2023 og administrasjonen innstiller på nytt avslag. Marie Offenberg kommer med samme forslag om at søknaden skal godkjennes. Det blir votert alternativt over kommunedirektørens forslag til vedtak satt opp mot Offenberg, H sitt forslag.

Planutvalget opprettholder sitt vedtak i sak 092/23 av16/5-23 og tar ikke klagene fra Mattilsynet og Vestfold vann IKS til følge. Dette primært begrunnet i at kun en svært liten andel av befolkningen, rullestolbrukere, er forhindret fra å bade i Farris slik resten av befolkningen kan. Planutvalget kan ikke seat rullestolbrukernes tilgang til å få bade i Farris vil medføre økt fare for drikkevannskilden, da det dreier seg om svært få.

Planutvalget minner om at dette er en allerede etablert badeplass, «Skjæret», hvor man ønsker å etablere en rampe for mennesker med behov for det. Det er sannsynlig at andre som vil benytte badeplassen i så fall bader her i stedet for et annet sted i Farris og således ikke medfører betydelig økning av antall badende.

Planutvalget viser forøvrig til begrunnelse i vedtak 092/23 og ber om at den følger saken til klageinstansen. Les hele vedtaket fra PU her, Planutvalg 20 juni 2023

Offenberg sitt forslag ble enstemmig vedtatt. Saken sendes 22 juni 2023 over til endelig behandling hos Statsforvalter. Statsforvalter har nå behandlet saken og skriver blant annet dette i saken 9 oktober 2023:

Klagerne får ikke medhold i klagen sin.
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark stadfester Larvik kommunes vedtak datert 16.05.2023, sak 092/23.

Statsforvalterens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 28. Les hele vedtaket fra Statsforvalter her, Vedtak Statsforvalter i klagesak 9 oktober 2023

Nå kan rullestolbrukere og synshemmede endelig glede seg til å få en tilpasset badeplass i Farris i 2024.

 

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.