Bøkebloggen publiserte 8 mars 2023 saken «Er det grunn til bekymring for fremtidige kloakk utslipp i Svinevika?» Les saken her.

Det er nå etablert en kommunal pumpestasjon i Svinevika som pumper kloakk til den eksisterende pumpestasjonen i Kjerringvik v/ båthavnen. Dette avløpssystemet bidrar til å gjøre det mulig å knytte en del av boligbebyggelsen nord for Kjerringvik og hytteområdene ved Svinevika, Rød og Håkavika til kommunalt avløpsnett.

Ca. 15 boliger og ca. 200 hytter vil på lengre sikt kunne bli tilknyttet det kommunale avløpsnettet i dette prosjektet. Avløpsvannet transporteres i overføringssystemene via Ula, Bjønnes, Hølen og til Lillevik renseanlegg.

I Svinevika har også en av grunneieren av stranda sendt inn en klage og bekymring for den planlagte nødoverløpsledning som her skal legges ut på grunt vann på stranden. Han skrev blant annet dette i klagen datert 20 juni 2022:

«Jeg forlanger i denne byggeprosessen at nødoverløpsledningen legges ut på dypere vann enn dette. Til sammenligning skal overløpsledningen i Kjerringvik (forøvrig en del av samme totalentreprise ende på ca 10 meters dyp).»  Les hele klagen her,Svinevika Klage vedr byggesak nr 871_22[1]

Saken ble behandlet i planutvalget 20 september 2022.

Nå viser det seg at klagen fra grunneieren har ført frem. 21 desember 2023 har Norconsult AS på vegne av Larvik kommune sendt ut nabovarsel om at det nå søkes om å legge overløpsledningen ut på dypt vann. Se kart her, Svinevika. Norconsult skriver blant annet dette i varselet:

På vegne av Larvik kommune Teknisk skal det søkes om en sjøledning fra Svinevika og ut til sjødybde -25 meter.
Det vises til vedlagte tegning. H19., Svinevika.

Det søkes om dispensasjon fra formålet friluftsområde i sjø (§7.2). En sjøledning er i utgangspunktet ikke et tiltak som samsvarer med hensikten med dette formålet. Formålet friluftsområde i sjø er å kunne drive friluftsaktivitet i sjøen. Det vil si eksempelvis padling, bading der det er avklart. Disse aktivitetene skal vektlegges sterkere og går foran andre hensyn.

Ledningene ligger under sjøbunn ned til 5 meters dyp. Det vil si omtrent til pel 215, og skal graves, spyles eller bores ned på mest mulig skånsom måte. Videre vil ledningen legges oppe på sjøbunnen fram til den når -25 meter dyp. Det er ca. ved pel 535. Les hele nabovarselet her, Nabovarsel Overvannsledning i sjø ved Svinevika.

Vi har forståelse for at grunneiere og beboere var bekymret for fremtidige kloakk utslipp etter å ha lest flere saker i media de siste årene. Bøkebloggen skrev om denne saken i indre havn i Larvik 5 juni 2022. Les hele saken her. 

Men hvorfor var ikke denne løsningen foreslått den gang pumpestasjonen ble godkjent av Larvik kommune?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *