29 januar 2019 ble Larvik kommune varslet om to forhold på Lamøya i Larvik kommune.

Varslet gjaldt den mye omtalte hytta (Lamøya 71) til John Markus Lervik og den mindre omtalte «Vaktbua» til grunneier Gjert Gjertsen.

Dette varselet endte opp med en tilbakemelding 12 juni 2019 fra daværende kommunalsjef Hilde Bøkestad hvor hun skriver blant annet dette:

«Viser til henvendelse mottatt 29.1.2019 med anmodning om å følge opp diverse forhold på Lamøya. Vi har vært litt usikre på om din anmodning skulle håndteres som en klage, et tips eller et varsel, men har besluttet at vi følger opp din henvendelse som en tilsynssak.

Les hele saken som ble lagt ut 12 mai 2022 her.

Nå viser det seg at tilsynsjurist Thor Håkon Lindstad i Larvik kommune har sett på «Vaktbua» på nytt. Det står blant annet dette i brevet som er sendt ut 6 desember 2022:

«Larvik kommune ved planutvalget tok endelig stilling til lovlig bruk og omfang av vaktbua i vedtak 98/0069 den 14.04.98, se vedlegg. I selve vedtaket er det presisert at»:

«Planutvalget vil presisere at det ser alvorlig på ulovlige byggearbeider og vil reagere strengt på eventuelle fremtidige brudd på plan- og bygningsloven eller byggeforskriftens krav.»

«Planutvalget vil også sterkt understreke at vaktbua bare skal benyttestil dette formålet og ikke benyttes eller leies bort som hytte».

«Du mottar dette brevet fordi vi har mottatt meldinger om at vaktbua nettopp benyttes som hytte, og at den har blitt brukt slik i årevis av deg og din familie. Det er tilsynelatende i konflikt med nevnte vedtak. Dette inntrykket styrkes av rådmannens vurderinger forut for planutvalgets vedtak, hvor det ble reflektert rundt hva som med rimelighet kan kalles vaktbu og ikke»:

«Når det gjelder vakthold i småbåthavner er det vanlig de fleste steder at alle som har båt i småbåthavna må ta sin tørn som vakt i den tiden båtene ligger ute og hvor det er størst fare for tyverier.»

«En kjenner ikke til tilsvarende ordninger som den grunneieren her beskriver, hvor han og familien foretar vakthold hele sommeren uten at noen andre bidrar».

«Det ble utført et enkelt tilsyn i 2019, men selve bruken av vaktbua ble ikke inngående vurdert.»

«Følgende flyfoto fra henholdsvis 1959 og nyere tid viser at det har skjedd en utfylling sørøst for vaktbua. Vi finner ikke spor i våre arkiver av at denne utfyllingen er omsøkt eller meldt bygningsmyndighetene, til tross for at byggeforbudet i strandsonen ble vedtatt første gang i 1965.» Les hele brevet fra Larvik kommune her Lamøya vaktbu

Østlands-Posten skrev om saken 26 desember 2022. Les den her. 

Nå har Gjert Gjertsen svart opp Larvik kommune via sin advokat Bjørn Trygve Nilsen. Han skriver blant annet dette i tilbakemeldingen:

«Båthavna ligger i utgangspunktet usjenert til og tyverier fra havna var tidligere et betydelig problem. Etter at vaktbua ble etablert og tatt i bruk i 1995, har dette problemet blitt nesten helt eliminert. Vaktbua åpnes og tas i bruk når båtsesongen starter ca 15. mai og stenges ned når båtsesongen er over ca 31 august. I denne perioden har Gjert Gjertsen selv og hans kone tilhold i bua på kvelds- og nattetid og sørger da selv for nødvendig vakthold og ettersyn i båthavna. Unntaksvis trer også andre nære familiemedlemmer til. Dette har altså vist seg å være svært effektivt med tanke å hindre tyverier og hærverk. Vaktbua leies ikke bort og benyttes ikke av utenforstående.»

«Utfylling i dette området startet opprinnelig såtidlig som i 1885. Det ble da etablert et steinbrudd ca 80 meter fra nåværende båthavn. Utfyllingen startet for å kunne skipe ut stein fra bruddet. Driften av steinbruddet ble avsluttet i 1922 og det var på dette tidspunkt den opprinnelig Bua i havna ble etablert. I 1950 overtok Gjert Gjertsen far, Gullik Gjertsen, driften av gården og han fortsatte da utfyllingen med stein på sørsiden av bua fram mot 1970, Nåværende eier overtok eiendommen i 1986 og det har ikke skjedd noen utfylling i dette området i hans eiertid. Hvorvidt noe av dette og i tilfelle hvor stor del som er utfylt i perioden 1965- 1970 har nåværende eier ingen oversikt over.» Les hele brevet her, Redegjørelse vaktbu Lamøya

Hvis denne vaktbua er innredet med kjøkken, stue, soverom så må det vel søkes bruksendring hos Larvik kommune?

Og kan heller ikke finne noen ny tilsynsrapport fra Larvik kommunes befaring av eiendommen i 2022? Se link til saken her.

Er ikke dette et godt bevis på at det ble gjort forskjellsbehandling i disse to sakene som ble varslet på samme tid i 2019?

Er det slik vi vil ha det i Larvik samfunnet ? Blir en behandlet annerledes hvis en er politiker og medlem av kontrollutvalget i Larvik kommune?

Stig Hatlo, er ikke dette også en sak for kontrollutvalget ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *